ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ

Грабчук І.Ф.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки і підприємництва
Житомирського національного агроекологічного університету
Бугайчук В.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри економіки і підприємництва
Житомирського національного агроекологічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням формування ефективності виробництва кормів. Узагальнено та систематизовано наукові підходи до сутності поняття «ефективність». Обґрунтовано, що ефективність виробництва кормів слід розглядати, як здатність системи до максимального виробництва високоякісних кормів. Виокремлено основні види ефективності виробництва кормів, а саме: технологічну, економічну, екологічну, енергетичну та соціальну.
Ключові слова: ефективність, витрати, результати, виробництво кормів, тваринництво, корми.

Грабчук И.Ф., Бугайчук В.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ
Статья посвящена актуальным вопросам формирования эффективности производства кормов. Обобщены и систематизированы научные подходы к сущности понятия «эффективность». Обосновано, что эффективность производства кормов следует рассматривать как способность системы до максимального производства высококачественных кормов. Выделены основные виды эффективности кормопроизводства, а именно: технологическую, экономическую, экологическую, энергетическую и социальную.
Ключевые слова: эффективность, затраты, результаты, производство кормов, животноводство, корма.

Grabchuk I.F., Bugaychuk V.V. THEORETICAL BASIS OF EFFICIENCY FEED PRODUCTION
The article is devoted to topical issues of formation of efficiency of fodder production. Generalized and systematized scientific approaches to the essence of the concept of "efficiency". It is proved that the efficiency of feed production should be regarded as the system's ability to maximize the production of high-quality feed. The basic types of forage production efficiency, such as: technological, economic, environmental, energy and social.
Keywords: efficiency, costs, results, feed production, livestock feed.

Завантажити статтю (pdf)