УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ВІДПОВІДНО ДО ЕТАПУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Гудзь О.І.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій
Національного університету «Львівська політехніка»

Мусійовська О.Б.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті відображено динаміку дебіторської заборгованості в Україні. Представлено чотири етапи життєвого циклу підприємства (створення, зростання, стабільність, спад), для яких запропоновано використовувати відповідні методи щодо управління дебіторською заборгованістю. Наведено стислу характеристику методів зниження дебіторської заборгованості підприємства.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, дебітор, кредитна політика, рефінансування дебіторської заборгованості, життєвий цикл підприємства, етап життєвого циклу.

Гудзь О.И., Мусийовская О.Б. УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ СОГЛАСНО ЭТАПУ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье отображена динамика дебиторской задолженности в Украине. Представлены четыре этапа жизненного цикла предприятия (создание, рост, стабильность и спад), для которых предложено использовать соответствующие методы по управлению дебиторской задолженностью. Приведена краткая характеристика методов снижения дебиторской задолженности предприятия.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, дебитор, кредитная политика, рефинансирование дебиторской задолженности, жизненный цикл предприятия, этап жизненного цикла.

Hudz O.I., Musijovska O.B. ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT ACCORDING TO THE STAGE OF THE LIFE CYCLE OF THE ENTERPRISE
Dynamics of accounts receivable in Ukraine is presented in the article. Are considered four stages of enterprise life cycle (creation, growth, stability and decline). Methods on accounts receivable enterprise management are presented for each stage of the life cycle. Summary of methods to reduce receivables enterprises are presented.
Keywords: account receivable, debtor, credit policy, refinancing receivables, life cycle of enterprise, life cycle stage.

Завантажити статтю (pdf)