ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКАХ РІЗНИХ ТИПІВ

Кононенко Г.І.
старший викладач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки
Київського національного університету технологій та дизайну

У статті виокремлено основні типи ринкових структур та види конкуренції на різнорідних ринках. Проаналізовано формування конкурентних переваг на ринку досконалої конкуренції. Акцентовано увагу на монополістичній конкуренції, ключовою рисою якої є диференціація продукту і методів його просування. Розглянуто основні джерела утримання конкурентних переваг на монопольно конкурентних ринках. Запропоновано напрями формування конкурентних переваг на монопольних ринках.
Ключові слова: конкуренція, конкурентні переваги, ринок, монополія, диференціація, олігополія.

Кононенко А.И. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА РЫНКАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
В статье выделены основные типы рыночных структур и виды конкуренции на разнородных рынках. Проанализированы условия формирования конкурентных преимуществ на рынке совершенной конкуренции. Акцентировано внимание на монополистической конкуренции, ключевой особенностью которой является дифференциация продукта и методов его продвижения. Рассмотрены основные источники конкурентных преимуществ на монопольно конкурентных рынках. Предложены направления формирования конкурентных преимуществ на монопольных рынках.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентные преимущества, рынок, монополия, дифференциация, олигополия.

Kononenko G.І. FEATURES OF FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE MARKETS OF DIFFERENT TYPES
The article highlights the main types of market structures and types of competition in diverse markets. The analysis of formation of competitive advantages in the market of perfect competition. The attention to monopolistic competition, which is a key feature of product differentiation and methods of promotion. The basic source of competitive advantage in keeping the monopoly competitive markets. Directions creating competitive advantages in monopoly markets.
Keywords: competition, competitive advantage, market monopoly differentiation, oligopoly.

Завантажити статтю (pdf)