СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ КООПЕРУВАННЯ
З ПОЗИЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Політило М.П.
кандидат економічнихнаук, доцент кафедри фінансів
Національного університету «Львівська політехніка»
Гориславець П.А.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Національного університету «Львівська політехніка»
Бондаренко Л.П.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті уточнено визначення поняття «управлінське рішення», побудовано розширену класифікацію управлінських рішень і графічну модель системи управління інноваційним розвитком суб’єктами кооперування з позиції управлінських рішень. Виокремлено етапи технології прийняття і реалізації управлінських рішень, наведено показники оцінювання ефективності управлінських рішень.
Ключові слова: інноваційний розвиток, субєкти кооперування, управлінські рішення, система управління інноваційним розвитком підприємства, ефективність управлінських рішень.

Политыло М.П., Гориславец П.А., Бондаренко Л.П. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СУБЬЕКТОВ КООПЕРИРОВАНИЯ ИЗ ПОЗИЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В статье уточнено определение понятия «управленческое решение», построены расширенная классификация управленческих решений и графическая модель системы управления инновационным развитием субъектами кооперирования с позиции управленческих решений. Выделены этапы технологии принятия и реализации управленческих решений, приведены показатели оценивания эффективности управленческих решений.
Ключевые слова: инновационное развитие, субъекты кооперирования, управленческие решения, система управления инновационным развитием предприятия, эффективность управленческих решений.

Politylo M.P., Horyslavets P.A., Bondarenko L.P. MANAGEMENT SYSTEM BY INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SUBJECTS OF CO-OPERATION FROM POSITION OF ADMINISTRATIVE DECISIONS
In the article is specify determination of concept «administrative decision», the extended classification of administrative decisions and graphic model of control system by innovative development is built by the subjects of co-operation from position of administrative decisions. And also the stages of technology of acceptance and realization of administrative decisions are selected, the indexes of evaluation of efficiency of administrative decisions are resulted.
Keywords: innovative development, subjects of co-operation, administrative decisions, management system by innovative development of enterprise, efficiency of administrative decisions.

Завантажити статтю (pdf)