ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Швед Т.В.
старший викладач кафедри економічної теорії
Національного університету харчових технологій
Біла І.С.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної теорії
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

У статті розглядаються наявні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Авторами згруповано методи, що застосовуються для визначення та оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. До них належать методи, що ґрунтуються на основі аналізу порівняльних переваг; методи, що ґрунтуються на основі теорії рівноваги підприємства і галузі; методи, які ґрунтуються на основі теорії ефективної конкуренції; методи, які ґрунтуються на основі теорії якості продукції підприємства; методи, які ґрунтуються на основі теорії мультиплікатора; методи визначення конкурентної позиції з точки зору стратегічного потенціалу підприємств; методи, які ґрунтуються на основі експертних оцінок; матричні методи оцінки конкурентоспроможності; комплексні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Визначення переваг та недоліків названих методів дало змогу зробити висновок про необхідність застосування системи методів для більш повної оцінки конкурентоспроможності підприємства з урахуванням особливостей його господарської діяльності.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, оцінка конкурентоспроможності підприємства, структурний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства, функціональний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства, методи оцінки конкурентоспроможності підприємства.

Швед Т.В., Белая И.С. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются имеющиеся подходы к оценке конкурентоспособности предприятия. Авторами сгруппированы методы, применяемые для определения и оценки уровня конкурентоспособности предприятия. К ним относятся методы, основанные на анализе сравнительных преимуществ; методы, основанные на теории равновесия предприятия и отрасли; методы, основанные на теории эффективной конкуренции; методы, основанные на теории качества продукции предприятия; методы, основанные на теории мультипликатора; методы определения конкурентной позиции с точки зрения стратегического потенциала предприятий; методы, основанные на экспертных оценках; матричные методы оценки конкурентоспособности; комплексные методы оценки конкурентоспособности предприятия. Определение преимуществ и недостатков названных методов позволило сделать вывод о необходимости применения системы методов для более полной оценки конкурентоспособности предприятия с учетом особенностей его хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, оценка конкурентоспособности предприятия, структурный подход к оценке конкурентоспособности предприятия, функциональный подход к оценке конкурентоспособности предприятия, методы оценки конкурентоспособности предприятия.

Shved T.V., Bila I.S. EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES
The article discusses the available approaches to assessing the competitiveness of enterprises. The authors grouped the methods used to measure and evaluate the level of competitiveness of the enterprise. These include methods based on the analysis of the comparative advantages; methods based on equilibrium theory and the enterprise sector; methods based on the theory of effective competition; methods based on the quality of the theory of enterprise; methods based on the theory of the multiplier; methods for determining the competitive position in terms of strategic potential of enterprises; methods based on expert judgment; matrix methods for assessing competitiveness; comprehensive evaluation methods of enterprise competitiveness. Identify the benefits and disadvantages of these methods led to the conclusion about the need for a system of methods for a more complete assessment of the competitiveness of enterprises, taking into account the peculiarities of its economic activity.
Keywords: competitiveness of enterprises, evaluation of enterprise competitiveness, structured approach to the assessment of the competitiveness of enterprises, functional approach to the assessment of the competitiveness of enterprises, methods for assessing the competitiveness of enterprises.

Завантажити статтю (pdf)