ОЦІНКА МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Скорик О.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та підприємництва
Черкаського державного технологічного університету

У статті наведено визначення сутності екологічної безпеки у наукових джерелах та у чинному законодавстві. Здійснено оцінку впливу підприємств машинобудування на стан екологічної безпеки Черкаського регіону, зокрема проаналізовано викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, рівень утворення полімерних відходів, здійснено рейтингування екологічно небезпечних об’єктів. Визначено проблеми екологічної безпеки Черкаського регіону.
Ключові слова: екологічна безпека, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, об’єкти підвищеної небезпеки, полімерні відходи, показники екологічної небезпеки.

Скорик А.А. ОЦЕНКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЧЕРКАССКОГО РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье приведено определение сущности экологической безопасности в научных источниках и в действующем законодательстве. Осуществлена оценка влияния предприятий машиностроения на состояние экологической безопасности Черкасского региона, в частности проанализированы выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, уровень образования полимерных отходов, определен рейтинг экологически опасных объектов. Определены проблемы экологической безопасности Черкасского региона.
Ключевые слова: экологическая безопасность, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, объекты повышенной опасности, полимерные отходы, показатели экологической опасности.

Skorik A.A. EVALUATION OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY OF CHERKASY REGION IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL SAFETY
In the article it defined the essence of environmental safety in the in scientific sources and the existing legislation. It estimated the influence of machine-building industry at the state environmental safety of Cherkasy region, in particular analyzed the emissions of pollutants into the atmosphere, the level of formation the plastic waste, defined rated environmentally hazardous facilities. It identified problems the environmental safety of Cherkassy region.
Keywords: ecological safety, emissions of pollutants into the air, waste plastics, environmental hazard indicators.

Завантажити статтю (pdf)