СКЛАДОВІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ,
ЕСТЕТИКИ Й ЕРГОНОМІКИ УСТАТКУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Головко О.М.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри готельно-ресторанної справи
Мукачівського державного університету
Чорій М.В.
старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи
Мукачівського державного університету

У статті розкриті складові охорони праці, техніки безпеки, естетики й ергономіки устаткування в закладах ресторанного господарства. Метою є дослідження теоретичних складових охорони праці, техніки безпеки, естетики й ергономіки устаткування ресторанного господарства. Виробництво кулінарної продукції забезпечується використанням технологічних машин, що відповідають вимогам естетики й ергономіки та дотриманням людиною встановлених вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії і гігієни.
Організація робіт з охорони праці покладається на керівника закладу ресторанного господарства,тобто на роботодавця.
Основними вимогами з охорони праці, техніки безпеки, санітарії і гігієни в процесах використання устаткування закладів ресторанного господарства є збереження здоров’я, життя людини й майна, випуск високоякісної продукції тощо.
Загальні вимоги до технологічного устаткування регламентується нормативною документацією. Основу вимог складають показники надійності, що базуються на понятті працездатності, довговічності, ремонтноздатності, безвідмовності.
Естетика – наука, яка вивчає специфічне ставлення людини до навколишнього світу та її художню діяльність. Використання чинників виробничого естетичного впливу на працівників у значній мірі може призвести до підвищення рівня їх працездатності. Естетичне оздоблення виробничих приміщень сприяє підвищенню продуктивності праці і рівня промислової безпеки та загальному поліпшенню умов праці. До чинників естетичного впливу належить колір [4].
Правильний добір колірного оформлення виробничих приміщень, устаткування й робочих місць, що є складовою естетики, дозволяє забезпечувати сприятливе зорове сприйняття, підвищувати трудову активність, сприяти підвищенню ділової атмосфери тощо. Застосування холодних чи теплих кольорових тонів можна «підвищувати» або «знижувати» сприйняття температури повітря у приміщеннях. У приміщеннях з холодними кольорами можна знижувати нервове напруження, а теплими тонами – втомлюваність від монотонної праці.
Компресори, холодильні установки, сушильні камери та інше устаткування фарбують у світло-сірий, світло-зелений кольори, термічне устаткування – в алюмінієвий. Червоний колір використовується для фарбування елементів устаткування, щоб привернути увагу на небезпеку, або засіб, за допомогою якого можна її уникнути. Жовтий колір використовують для попередження про небезпеку і фарбують ним рухомі деталі устаткування, огородження рухомих деталей різних машин. Жовтий колір мають сигнальні лампочки. Зелений колір у сигнальних лампах свідчить про нормальну роботу технологічної машини, синій використовують для вказівних знаків.
Ергономіка, наука, яка сформувалася в 1920 рр. на межі психології, фізіології, гігієни, біомеханіки, антропології та низки технічних наук у зв’язку з ускладнення техніки, якою повинна керувати людина, комплексно вивчає особливості діяльності людини в системі «людина-техніка-довкілля» та слугує забезпеченню її ефективності, безпеки й комфорту. Комплексний підхід до ергономіки дозволяє одержати всебічне уявлення про трудовий процес і тим самим відкриває широкі можливості для його удосконалення. Ергономіка вивчає допустимі фізичні, нервові, психічні навантаження на людину в процесі праці. Ергономіка встановлює вимоги до організації робочих місць.
Заходи з охорони праці, техніки безпеки закладу ресторанного господарства включають в колективний договір у вигляді угоди на проведення заходів, що спрямовані на покращення умов праці, охорони праці, дотримання техніки безпеки, виробничої санітарії тощо.
Профілактика виробничого травматизму й професійного захворювання полягає у ретельному вивчені причин їх виникнення. Для полегшення цього завдання прийнято поділяти причини виробничого травматизму і професійного захворювання на такі основні групи: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні вимоги, економічні, психофізіологічні.
Поява нової техніки та систем керування нею посприяла ускладненню проблеми узгодження умов праці з психологічними та фізіологічними можливостями людини. Причиною травми може бути і хворобливий стан працівника, непідготовленість до цієї роботи і неуважне ставлення до неї, втома, сп’яніння тощо.
Особлива увага в закладах ресторанного господарства надається розробці інструкцій з охорони праці, техніки безпеки, гігієни й санітарії при експлуатації устаткування механічного, теплового, холодильного, торгового та ін.
На основі теоретичних й аналітичних досліджень обґрунтовано сучасні підходи до охорони праці, техніки безпеки, естетики і ергономіки устаткування в закладах ресторанного господарства і вказані їх особливості. В подальшому дослідження будуть спрямовані на удосконалення підходів до охорони праці, техніки безпеки, санітарії і гігієни устаткування й систем управління ними в закладах ресторанного господарства.
Ключові слова: охорона праці, техніка безпеки, обслуговування, науково-технічний прогрес, естетика, ергономіка, інструкція.

Головко О.Н., Чорий М.В. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭСТЕТИКИ И ЭРГОНОМИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье раскрываются составляющие охраны труда, техники безопасности, эстетики и эргономики оборудования предприятий ресторанного хозяйства. Целью исследований служат теоретические составляющие охраны труда, техники безопасности, эстетики и эргономики оборудования предприятий ресторанного хозяйства. Производство кулинарных изделий обеспечивается использованием технологического оборудования, которое отвечают требованиям эстетики и эргономики, соблюдением человеком установленных требований охраны труда, техники безопасности, санитарии и гигиены.
Организация охраны труда, техники безопасности, санитарии и гигиены возлагаются на руководителя ресторанного хозяйства, то есть работодателя.
Основные требования охраны труда, техники безопасности, санитарии и гигиены в процессе использования ресторанного оборудования направлены на сбережение здоровья, жизни человека, имущества, выпуск высококачественной продукции и др.
Общие требования к технологическому оборудованию регламентируются нормативной документацией. Основание требований составляют показатели надежности, которые базируются на понятиях трудоспособности, долговечности, возможности ремонта, безотказности.
Правильное цветовое оформление производственных помещений, оборудования и рабочих мест, что есть составляющей эстетики, способствует обеспечивать приятное зрительное восприятие, увеличивать активность труда, способствовать повышению деловой атмосферы и др. Использование холодных и теплых цветовых тонов способствует «увеличению» или «снижению» восприятию температуры воздуха в помещении, а теплыми тонами – усталость от монотонного труда.
Компрессоры, холодильные установки, сушильные камеры и другое оборудование красят в светло-серый, светло-зеленый цвет; термическое оборудование – в алюминиевый. Красный цвет используется для покраски элементов оборудования, с целью привлечения на небезопасность, или приспособление, при помощи которого можно ее можно избежать. Желтый цвет используется для предупреждения об опасности и соответственно красят ним движущие разных детали разных машин. Желтый цвет имеют сигнальные лампочки. Зеленый цвет сигнальных ламп свидетельствует о хорошей работе технологической машины, синий используют для указательных знаков.
Эргономика – это наука, которая сформировалась в 1920 гг., межуя с психологией, физиологией, гигиеной, биомеханикой, антропологией и рядом технических наук в связи с появлением новой усовершенствованной техники, управление которой возлагается на человека, комплексно изучает особенности деятельности человека в системе «человек-техника-среда» и служит для обеспечения ее эффективности, беспечности и комфорта.
Комплексный подход к эргономике дает возможность получить всестороннее представление о трудовом процессе и этим открыть широкие возможности для усовершенствования. Эргономика изучает допустимые физические, нервные, психические нагрузки на человека в процессе труда. Эргономика устанавливает требования по организации рабочих мест.
Профилактика производственного травматизма и профессионального заболевания заключается в тщательном изучении их возникновения. Для облегчения этого задания принято делить причины производственного профессионального заболевания на ряд основных групп: организационные, технические, санитарно-гигиенические требования, экономические, психофизиологические. Появление новой техники и систем управления этой техникой усугубили проблематику согласования условий труда с психологическими возможностями человека. Виной травмы может быть и нездоровое состояние работника, неподготовленность к данной работе и неуважительное отношение к ней, усталость, пьянство и др.
Особое значения в ресторанного хозяйстве приделается разработке инструкций по охране труда, техники безопасности, гигиене и санитарии при эксплуатации оборудования механического, теплового, холодильного, торгового и др. На основании теоретических и аналитических исследований научно обоснованы подходы к охране труда, техники безопасности, эстетики и эргономики оборудования ресторанного хозяйства и указаны их особенности. В дальнейшем исследования будут направлены на усовершенствование подходов к охране труда, техники безопасности, санитарии и гигиены оборудования и систем управления ними в ресторанных предприятиях.
Ключевые слова: охрана труда, техника безопасности, обслуживание, научно-технический прогресс, эстетика, эргономика, инструкция.

Golovko O.M., Chorii M.V.MODERN APPROACHES TO OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, AESTHETICS AND ERGONOMICS OF EQUIPMENT IN ESTABLISHMENTS OF RESTAURANT INDUSTRY
The article describes the components of occupational safety and health, aesthetics and ergonomics of equipment in establishments of restaurant industry. The aim is to research theoretical components of occupational safety and health, aesthetics and ergonomics of equipment in establishments of restaurant industry. Production of culinary products provided by the use of technological machines, meeting the requirements of aesthetics, ergonomics and in compliance with the requirements established by the occupational safety and health standards, sanitary and hygiene standards.
The organization works on health and safety relies on the manager of restaurant business, that is the employer.
The main requirements of occupational safety and health, sanitation and hygiene during the use process of equipment in establishments of restaurant industry is preservation of health, life and property, producing high-quality products, etc.
General requirements for technological equipment is regulated by regulatory documentation. The basis of the requirements are indicators of reliability based on the concept of efficiency, durability, maintainability, infallibility.
Proper selection of colors at manufacturing premises, equipment and workplaces, as a part of aesthetics can provide favorable visual perception, enhance labor activity, enhance business atmosphere and more. Applying cool or warm color tones we can “raise” or “decrease” the perception of air temperature in the premises. In premises with cold colors we can decrease the nervous tension, and with warm colors - fatigability from monotonic work.
Compressors, chillers, dryers and other equipment painted in light gray, light green color, ventilation equipment - in aluminum. The red color is used for painting equipment elements to attract attention to the danger or the means by which you can avoid it. The yellow color is used for danger warning and paint by it the movingparts of equipment, fences of different moving parts of machines. The signal lamps have yellow color. The signal lamp’s green color indicates normal work of technological machinery, blues – for indicating marks.
Ergonomics is a science, which was formed in 1920 on the brink of psychology, physiology, hygiene, biomechanics, anthropology and a number of technical sciences due to the complexity of technology, what should people manage, comprehensively examines the peculiarities of human activity in the system "human-technology-environment" and contributes to securing its efficiency, safety and comfort. An integrated approach to ergonomics, allows to get a comprehensive picture of the labor process and thus opens up wide possibilities for its improvement. Ergonomics studies the permissible physical, nervous, mental stress on people during the working process. Ergonomics establishes requirements for the workplace.
Measures on occupational health and safety at establishments of restaurant industry include the collective agreement in the form of an agreement on measures aimed at improving working conditions, safety, compliance engineering, industrial hygiene, etc.
Preventive maintenance of industrial injuries and occupational diseases consists of careful examination the causes of their occurrence. In order to facilitate this task, usually divided the causes of industrial injuries and occupational diseases into the following groups: organizational, technical, sanitary and hygiene requirements, economic, psychophysiological. The appearance of new technology and its control systems contributed to complications at problems of harmonizing the working conditions with the psychophysiological and physiological abilities of human. The cause of the injury can be disease condition of employed, unpreparedness for this work and careless attitude to it, tiredness, inebriation and others.
Special attention is being provided at establishments of restaurant business for development of instructions on occupational safety and health, hygiene and sanitation when operating mechanical equipment, heat, refrigeration, commercial and others.
Based on the theoretical and analytical research substantiated the contemporary approaches to occupational safety and health, aesthetics and ergonomics of equipment in establishments of restaurant industry and indicated their features. Further the research will be directed to improve the approaches to occupational safety and health, equipment sanitary and hygiene and their management system in the establishments of restaurant industry.
Keywords: occupational safety and health, service, scientific and technical progress, aesthetics, ergonomics, instruction.

Завантажити статтю (pdf)