ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

Лисак В.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Статтю присвячено розгляду та дослідженню зайнятості населення з теоретичної i практичної точок зору. Вивчено погляди провідних економістів щодо формування поняття «зайнятість населення». З’ясовано, що зайнятість населення реалізується через конкретні форми залученні працівника в економічну систему. Проведено аналіз статистичної інформації щодо зайнятості населення Хмельницької області. Досліджено попит та пропозицію робочої сили на ринку праці в Хмельницькій області.
Ключові слова: зайнятість, заробіток, трудовий дохід, безробіття, попит робочої сили, людський капітал, політика зайнятості.

Лысак В.Ю. ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
Статья посвящена рассмотрению и исследованию занятости населения с теоретической и практической точек зрения. Изучены взгляды ведущих экономистов, касающиеся формирования понятия занятости населения. Выяснено, что занятость населения реализуется через конкретные формы вовлечения работника в экономическую систему. Проведен анализ статистической информации о занятости населения Хмельницкой области. Исследованы спрос и предложение рабочей силы на рынке труда в Хмельницкой области.
Ключевые слова: занятость, заработок, трудовой доход, безработица, спрос рабочей силы, человеческий капитал, политика занятости.

Lysak V.Yu. PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE REGION
The article is devoted to the study and employment of the population both from the theoretical and practical points of view. In the article, the views of leading economists on the formation of the concept of employment. And found that employment implemented through specific forms of inclusion in the employee's economic system. The analysis of statistical information on employment in Khmelnytskyi region. And investigated the demand and supply of labour in the labour market in Khmelnytskyi region.
Keywords: employment, earnings, labor income, unemployment, labor demand, human capital, policy of employment.

Завантажити статтю (pdf)