СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО (МАТРИЧНОГО)
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Антоненко В.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки
Донецького національного технічного університету
Катранжи Л.Л.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки
Донецького національного технічного університету

За сучасних економічних умов функціонування ринку банківських послуг, що характеризуються високим рівнем агресивності та складністю поведінки конкурентів, одним із перспективних і актуальних питань є розвиток і впровадження у банківську практику методів портфельного (матричного) планування, які забезпечують відповідну ефективність диверсифікації діяльності комерційних банків і потребують особливої наукової уваги та зацікавленості вітчизняного банківського менеджменту.
Ключові слова: банківська діяльність, стратегія, портфельне планування, матриця, аналіз.

Антоненко В.Н., Катранжи Л.Л. СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПОРТФЕЛЬНОГО (МАТРИЧНОГО) СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ
В современных экономических условиях функционирования рынка банковских услуг, характеризующихся высоким уровнем агрессивности и сложностью поведения конкурентов, одним из перспективных и актуальных вопросов является развитие и внедрение в банковскую практику методов портфельного (матричного) планирования, обеспечивающих соответствующую эффективность диверсификации деятельности коммерческих банков и требующих особого научного внимания и заинтересованности отечественного банковского менеджмента.
Ключевые слова: банковская деятельность, стратегия, портфельное планирование, матрица, анализ.

Antonenko V.M., Katrangi L.L. THE ESSENCE AND PROSPECTS OF THE PORTFOLIO (MATRIX) STRATEGIC PLANNING FOR COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE
Under current economic conditions, one of the promising and urgent issues is the development and implementation of banking portfolio (matrix) planning methods, which provide adequate diversification efficiency of commercial banks and require special attention to scientific and practical interest on the part of domestic bank management.
Keywords: banking, strategy, portfolio planning, matrix, analysis.

Завантажити статтю (pdf)