ЗВОРОТНА ІПОТЕКА – ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСІБ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ:
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Дуб А.Р.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри державних та місцевих фінансів
Львівського національного університету імені Івана Франка

Це дослідження здійснене в межах співпраці автора з Центром соціально-економічних досліджень CASE Україна й оплачене коштом благодійних внесків читачів сайту «Ціна держави» (http://cost.ua)

У статтв розкрито сутність зворотної іпотеки. На основі зарубіжного досвіду охарактеризовано умови надання зворотної іпотеки, визначальні фактори її розміру, її переваги та недоліки. Проведено порівняльний аналіз зворотної іпотеки та альтернативних джерел отримання доходів від нерухомості. З позиції потенційного попиту та пропозиції критично оцінено можливість запровадження зворотної іпотеки на фінансовому ринку України.
Ключові слова: зворотна іпотека, кредит, пенсіонер, пенсійні виплати, нерухомість, фінансовий інструмент, фінансовий ринок.

Дуб А.Р. ОБРАТНАЯ ИПОТЕКА - ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛИЦ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА: ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ
В статье раскрыта сущность обратной ипотеки. На основе зарубежного опыта охарактеризованы условия предоставления обратной ипотеки, определяющие факторы ее размера, ее преимущества и недостатки. Проведен сравнительный анализ обратной ипотеки и альтернативных источников получения дохода от недвижимости. С позиции потенциального спроса и предложения критически оценены возможности возникновение обратной ипотеки на финансовом рынке Украины.
Ключевые слова: обратная ипотека, кредит, пенсионер, пенсионные выплаты, недвижимость, финансовый инструмент, финансовый рынок.

Dub A.R. REVERSE MORTGAGES - THE FINANCIAL INSTRUMENT FOR RETIRED PERSON: PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION IN UKRAINE
The essence of the reverse mortgage is disclosed. Conditions for obtaining reverse mortgages, determinants of its size, its pros and cons are described on the basis of international experience. Comparative analysis of reverse mortgages and alternative sources of income from the property is made. The possibility of introducing reverse mortgages in Ukraine’s financial market is critically evaluated from the perspective of supply and demand.
Keywords: reverse mortgages, loan, retired person, retirement payments, real estate, financial instrument and financial market.

Завантажити статтю (pdf)