ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Кемарська Л.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та обліку
Дніпродзержинського державного технічного університету

У статті проведено огляд наявних підходів до аналізу фінансової звітності суб’єктів державного сектору, виділено їх переваги та недоліки. Проаналізовано сучасні дослідження з оцінки фінансової стійкості та ефективності діяльності суб’єктів державного сектору. Удосконалено методичні підходи щодо проведення аналізу фінансової звітності, складеної відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності». Запропоновано систему показників, що використовують під час аналізу фінансової звітності, оцінці фінансового стану та результативності діяльності суб’єкта державного сектору.
Ключові слова: аналіз, фінансова звітність, суб’єкт державного сектору, баланс, коефіцієнт, фінансовий стан.

Кемарская Л.Г. ОСОБЕННОСТИ АНАЛІЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
В статье исследованы существующие подходы к анализу финансовой отчетности субъектов государственного сектора, выделены их преимущества и недостатки. Проведен анализ исследований оценки финансовой устойчивости и эффективности деятельности субъектов государственного сектора. Усовершенствованы методические подходы к проведению анализа финансовой отчетности, составленной в соответствии с НП(С)БУГС 101 «Подача финансовой отчетности». Предложена система показателей, которые используются при анализе финансовой отчетности, оценке финансового состояния и результативности деятельности субъектов государственного сектора.
Ключевые слова: анализ, финансовая отчетность, субъект государственного сектора, баланс, коэффициент, финансовое состояние.

Kemarska L.G. FEATURES OF ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF PUBLIC SECTOR ENTITIES
In the article conducted the review of the existing approaches to the analysis of financial statements of public sector entities, highlighted their advantages and disadvantages, analyzed modern researches of the estimation of financial stability and efficiency of activity of public sector entities. Methodical approaches in analysis of the financial statements made according to National Public Sector Accounting Standard 101 “Presentation of the financial statements” are improved. The system of indexes, that is used for the analysis of the financial statements, estimation of the financial state and effectiveness of activity of public sector entities is offered.
Keywords: analysis, financial statements, public sector entities, balance, coefficient, financial state.

Завантажити статтю (pdf)