АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ

Шендригоренко М.Т.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Стаття присвячена актуальним питанням визначення сутності безготівкових розрахунків, які здійснюються суб’єктами господарювання. Проаналізовано проблемні питання щодо організації та ведення внутрішнього аудиту грошових коштів на рахунках в банку, а також визначено напрями їх вирішення. Надано пропозиції з визначення послідовності дій внутрішнього аудитора під час перевірки руху грошових коштів на рахунках в банку.
Ключові слова: безготівкові розрахунки, внутрішній аудит, підприємство, платіжне доручення, рахунки в банку, форми розрахунків.

Шендригоренко М.Т. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ В БАНКЕ
Статья посвящена актуальным вопросам определения сути безналичных расчетов, которые осуществляются субъектами хозяйствования. Проанализированы проблемные вопросы по организации и ведению внутреннего аудита денежных средств на счетах в банках, а также определены направления их разрешения. Даны предложения по определению последовательности действий внутреннего аудитора во время проверки денежных средств на счетах в банке.
Ключевые слова: безналичные расчеты, внутренний аудит, предприятие, платежное поручение, счета в банке, формы расчетов.

Shendryhorenko М.Т. CURRENT ISSUES AUDIT OF FUNDS ON BANK ACCOUNTS
The article dedicated to the topical issues of the definition of the essence non-cash payments conducted by business entities. It was analyzed problematic issues in organization and management of the internal audit of funds on bank accounts, as well as directions for their resolution is determined. One presents a proposal to determine the sequence of actions during the internal audit cash checks on bank accounts.
Keywords: non-cash payments, internal audit, enterprise, payment order, bank payments, form of payment.

Завантажити статтю (pdf)