ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГУДВІЛУ ЯК ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ
ДО ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Кучер С.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку і аудиту
Житомирського державного технологічного університету
Захаров Д.М.
магістрант обліково-фінансового факультету
Житомирського державного технологічного університету

У статті здійснено короткий опис історичного розвитку обліково-економічної категорії «гудвіл» та узагальнено основні підходи до його визначення. Визначено фактори впливу на розуміння гудвілу та встановлено основні підходи до визначення поняття «гудвіл», які використовувалися в ході еволюції даного поняття.
Ключові слова: гудвіл, репутація підприємства, нематеріальний актив, інвестор, об’єкт інвестування.

Кучер С.В., Захаров Д.М. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГУДВИЛЛА КАК УЧЕТНОЙ КАТЕГОРИИ И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
В статье осуществлено краткое описание исторического развития учетно-экономической категории «гудвилл» и обобщены основные подходы к его определению. Определены факторы развития понятия гудвилла и установлены основные подходы к определению термина «гудвилл», которые использовались в процессе его эволюции.
Ключевые слова: гудвилл, репутация предприятия, нематериальный актив, инвестор, объект инвестирования.

Kucher S.V., Zakharov D.M. THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF GOODWILL AS AN ACCOUNTING CATEGORY AND THE MAIN APPROACHES TO ITS DEFINITION
In the article the brief description of the historical development of accounting and economic category of “goodwill” has been done and the main approaches to its definition. The factors of the development of the concept of goodwill are determined and the basic approaches to the definition of the term "goodwill", which were used in the process of its evolution, are established.
Keywords: goodwill, enterprise reputation, intangible asset, investor, investment object.

Завантажити статтю (pdf)