СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ»

Родіна О.В.
старший викладач кафедри обліку та фінансів
ПВНЗ «Нікопольський економічний університет»

У статті проаналізовано погляди науковців та положення чинного законодавства щодо визначення поняття «витрати». Проаналізовано та узагальнено сутність категорії «витрати» з точки зору різних підходів. Надано визначення категорії, що враховує її різносторонній аспект щодо тлумачення.
Ключові слова: витрати, прибуток, підхід, облік, управління, підприємство.

Родина О.В. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ «РАСХОДЫ»
В статье проанализированы взгляды ученых и положения действующего законодательства касательно определения понятия «расходы». Проанализирована и обобщена сущность категории «расходы» с точки зрения разных подходов. Предоставлено определение категории, которое учитывает ее разносторонний аспект толкования.
Ключевые слова: затраты, прибыль, подход, учет, управление, предприятие.

Rodina O.V. MODERN APPROACHES TO THE DETERMINATION OF THE ESSENCE OF THE CATEGORY “COSTS”
The article discusses the views of scholars and the current legislation on the definition of “costs”. Analyzed and summarized the essence of the category of “cost” in terms of different approaches. Provided category of costs considering multilateral dimension on the interpretation.
Keywords: costs, profit, approach, accounting, management, enterprise.

Завантажити статтю (pdf)