ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕТАПІ ВИРОБНИЧОГО ЦИКЛУ

Тимрієнко І.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку і аудиту
Вінницького фінансово-економічного університету
Большанек Н.М.
студентка
Вінницького фінансово-економічного університету
Сидорук І.М.
студентка
Вінницького фінансово-економічного університету

У статті наводиться методика здійснення поетапної аудиторської перевірки такого специфічного об’єкта, як природоохоронні основні засоби. Обґрунтовується необхідність оцінки інформації про об’єкти основних засобів, які використовуються в цілях зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище. Розроблені завдання аудитора на етапі перевірки виробничого циклу.
Ключові слова: екологічний аудит, природоохоронні заходи, природоохоронні витрати, екологічність виробництва, цикли діяльності, об’єкти природоохоронного призначення, цикл виробництва.

Тимриенко И.Ю., Большанек Н.Н., Сидорук И.М. ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА ОБЪЕКТОВ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА
В статье приводится методика осуществления поэтапной аудиторской проверки такого специфического объекта, как природоохранные основные средства. Обосновывается необходимость оценки информации об объектах основных средств, используемых в целях уменьшения вредного воздействия на окружающую среду. Разработаны задания аудитора на этапе проверки производственного цикла.
Ключевые слова: экологический аудит, природоохранные мероприятия, природоохранные расходы, экологичность производства, циклы деятельности, объекты природоохранного назначения, цикл производства.

Timrienko I.Yu., Bolshanek N.N., Sidoruk I.M. PECULIARITIES OF ENVIRONMENTAL AUDIT OF OBJECTS OF ENVIRONMENTAL PURPOSE OF ENTERPRISES AT THE STAGE OF THE PRODUCTION CYCLE
The article provides a methodology for phased audit of a specific object, such as environmental assets. The necessity of an estimation of the information on objects of the basic means used for the purpose of reduction of harmful influence on environment is grounded. The tasks of the auditor at the stage of the production cycle audit have been developed.
Keywords: environmental auditing, environmental protection, environmental costs, environmental production cycles of activity, environmental protection facilities, production cycle.

Завантажити статтю (pdf)