ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Марчишинець О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії та регіональної економіки
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Марчишинець С.М.
заступник начальника – начальник відділу транспорту
та зв’язку управління інфраструктури та туризму
Полтавської обласної державної адміністрації

У статті проаналізовано основні аспекти створення та функціонування індустріальних парків в Україні, визначено правові засади їх функціонування в напрямі активізації процесу залучення інвестицій. Досліджено інституційну основу створення інвестиційного клімату в Україні з урахуванням досвіду інших країн світу з питань індустріальних парків. Визначено проблемні моменти, які супроводжують створення індустріальних парків в Україні. Надано пропозиції, реалізація яких сприятиме підвищенню ефективності функціонування індустріальних парків та забезпеченню їх позитивного впливу на розвиток національної економіки.
Ключові слова: індустріальний парк, інвестиції, спеціальна економічна зона, пільги, конкурентоздатність.

Марчишинец О.В., Марчишинец С.М. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
В статье проанализированы основные аспекты создания и функционирования индустриальных парков в Украине, определены правовые основы их функционирования в направлении активизации процесса привлечения инвестиций. Исследована институциональная основа создания инвестиционного климата в Украине с учетом опыта других стран мира по созданию индустриальных парков. Определены проблемные моменты, сопровождающие создание индустриальных парков в Украине. Даны предложения, реализация которых будет способствовать повышению эффективности функционирования индустриальных парков и обеспечению их положительного влияния на развитие национальной экономики.
Ключевые слова: индустриальный парк, инвестиция, специальная экономическая зона, льготы, конкурентоспособность.

Marchyshynets O.V., Marchyshynets S.M. INDUSTRIAL PARKS AS TOOLS FOR ATTRACTING INVESTMENTS IN THE REAL SECTOR OF THE REGIONAL ECONOMY
The article analyzes the main aspects of the creation and operation of industrial parks in Ukraine, defines legal bases of their operation towards revitalization process of attracting investments. Investigated the institutional basis for creating the investment climate in Ukraine, taking into account the experience of other countries for industrial parks. The identified points that accompany the creation of industrial parks in Ukraine. The proposals whose implementation will improve the efficiency of industrial parks and ensure their positive impact on the development of the national economy.
Keywords: industrial park, investment, special economic zone incentives, competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)