ФАКТОРИ ПРОГРЕСИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ НАУКИ

Федорова Н.Є.
викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки
Українського державного хіміко-технологічного університету

У статті визначені основні сфери прогресивного соціально-економічного розвитку – економічна, соціальна, державно-інституційна, екологічна – та досліджена роль кожної з них у забезпеченні останнього; проаналізовані відповідні фактори, що впливають на його темпи. Визначені основні позитивні та негативні наслідки впливу кожного фактору на розвиток, а також проаналізована роль науки у підсиленні дії вказаних факторів.
Ключові слова: економічне зростання, прогресивний соціально-економічний розвиток, наука, інновації, інформатизація.

Федорова Н.Е. ФАКТОРЫ ПРОГРЕССИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И МЕСТО СРЕДИ НИХ НАУКИ
В статье определены основные сферы прогрессивного социально-экономического развития – экономическая, социальная, государственно-институциональная, экологическая – и исследована роль каждой из них в обеспечении последнего; проанализированы соответствующие факторы, влияющие на его темпы. Определены главные положительные и отрицательные последствия влияния каждого фактора на развитие, а также проанализирована роль науки в усилении действия указанных факторов.
Ключевые слова: экономический рост, прогрессивное социально-экономическое развитие, наука, инновации, информатизация.

Fedorova N.E. FACTORS OF PROGRESSIVE SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT AND A PLACE SCIENCES AMONG THEM
The article defines the main areas of progressive socio-economic development – economic, social, state-institutional, environmental – and explored the role of each of them in ensuring the latter; The relevant factors affecting its rates are analyzed. The main positive and negative consequences of the influence of each factor on development have been determined, and the role of science in strengthening the effect of these factors has been analyzed.
Keywords: economic growth, progressive socio-economic development, science, innovations, informatization.

Завантажити статтю (pdf)