ВПЛИВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Сардак С.Е.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри економіки та управління національним господарством
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Під час дослідження визначено, що у ХІХ – ХХ століттях в науці сформовано теорію цивілізацій, яка у ХХІ столітті динамічно розвивається і має базовим підґрунтям культуру. Зазначено, що в умовах глобалізації вплив цивілізаційних та культурних чинників на економічний розвиток почав посилюватися і зазнавати певної трансформації у напрямі їх гомогенізації, виокремлення «позацивілізаційного» сегменту та посилення цивілізаційних конфліктів.
Ключові слова: цивілізація, культура, економічний розвиток, глобалізація, світова економіка.

Сардак С.Э. ВЛИЯНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Во время исследования определено, что в ХІХ – ХХ веках в науке сформирована теория цивилизаций, которая в XXI веке динамично развивается и имеет базовым основанием культуру. Отмечено, что в условиях глобализации влияние цивилизационных и культурных факторов на экономическое развитие стало усиливаться и подвергаться определенной трансформации в направлении их гомогенизации, выделения «внецивилизационного» сегмента и усиления цивилизационных конфликтов.
Ключевые слова: цивилизация, культура, экономическое развитие, глобализация, мировая экономика.

Sardak S.E. THE INFLUENCE OF THE CIVILIZATIONAL AND CULTURAL FACTORS ON ECONOMIC DEVELOPMENT
During the study it was determined that in the XIX – XX centuries science formed the theory of civilizations. In the XXI century it is developing dynamically and has the basic foundation of culture. It is noted that in the conditions of globalization influence of civilization and cultural factors on economic development began to intensify and to undergo the transformation in the direction of homogenization, separation “outcivilization” segment and strengthening civilizational conflicts.
Keywords: civilization, culture, economic development, globalization, world economy.

Завантажити статтю (pdf)