ФОРМУВАННЯ ЦІНОВИХ ДИСПРОПОРЦІЙ У ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ПІД ВПЛИВОМ
ІНФЛЯЦІЙНИХ І ДЕВАЛЬВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАХОДИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Боднар О.В.
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу ціноутворення, кон’юнктури та інфраструктури ринку
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»

Статтю присвячено дослідженню цінових диспропорцій та зрушень у витратному механізмі продукції рослинництва під впливом інфляційних і девальваційних процесів в Україні в різні періоди їх активності. Встановлено соціально-економічні наслідки таких диспропорцій, запропоновано методичний підхід до визначення розвитку спіралі «ціни – витрати – ціни» у споживчих ланцюгах. Запропоновано заходи щодо подолання зазначених диспропорцій.
Ключові слова: інфляційні та девальваційні процеси, продукція рослинництва, ціни, виробничі витрати, ринок.

Боднар О.В. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОВЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ В ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНФЛЯЦИОННЫХ И ДЕВАЛЬВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УКРАИНЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Статья посвящена исследованию ценовых диспропорций и сдвигов в затратном механизме продукции растениеводства под влиянием инфляционных и девальвационных процессов в Украине в разные периоды их активности. Установлены социально-экономические последствия таких диспропорций, предложен методический подход по определению развития спирали «цены – затраты – цены» в потребительских цепях. Предложены меры по преодолению указанных диспропорций.
Ключевые слова: инфляционные и девальвационные процессы, продукция растениеводства, цены, производственные затраты, рынок.

Bodnar O.V. INFLATION AND DEVALUATION INFLUENCE ON PRICING IMBALANCES IN CROP PRODUCTION IN UKRAINE AND AREAS OF OVERCOMING
The article deals exploration of price disparities and changes in costly mechanism crop production under the influence of inflation and devaluation processes in Ukraine at different periods of their activity, set of socio-economic impact of such disparities, methodical approach to determine the development spiral «prices – cost – price» in consumer chains, suggested measures to overcome these disparities
Keywords: inflation and devaluation processes, crop production, prices, production costs, market.

Завантажити статтю (pdf)