ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Герасимів З.М.
кандидат географічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства
Відокремленого підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування України
«Бережанський агротехнічний інститут»

Статтю присвячено аналізу сучасного стану, проблемам розвитку та функціонування сільського господарства, пошуку шляхів та пропозицій для забезпечення перспективного розвитку галузі. Стимулювання та підтримка сільгоспвиробників, інноваційна спрямованість виробництва, розвиток органічного землеробства сприятимуть підвищенню ефективності, забезпеченню належної якості та конкурентоспроможності виробленої продукції.
Ключові слова: сільське господарство, земельні ресурси, органічне землеробство, інноваційні технології, ефективність, сільськогосподарські підприємства.

Герасымив З.Н. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья посвящена анализу современного состояния, проблемам развития и функционирования сельского хозяйства, поиску путей и предложений для обеспечения перспективного развития отрасли. Стимулирование и поддержка сельхозпроизводителей, инновационная направленность производства, развитие органического земледелия будут способствовать повышению эффективности, обеспечению надлежащего качества и конкурентоспособности производимой продукции.
Ключевые слова: сельское хозяйство, земельные ресурсы, органическое земледелие, инновационные технологии, эффективность, сельскохозяйственные предприятия.

Herasymiv Z.M. THE РROBLEMATIC ASPECTS OF AGRICULTURE
This article is devoted to analyzes the current state, problems of development and functioning of agriculture, finding ways and suggestions to provide perspective development of the agriculture sector. The promote and support of farmers producing, innovative orientation of production, the development of organic farming will improve efficiency, ensuring adequate quality and competitiveness of products.
Keywords: agriculture, land resources, organic agriculture, innovative technologies, efficiency, аgricultural enterprises.

Завантажити статтю (pdf)