ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ІГОР

Карамушка М.В.
кандидат технічних наук, доцент,
Херсонський національний технічний університет

В умовах конкурентного ринку основні завдання підвищення показників ефективності господарської діяльності туристичного підприємства мають на меті збільшення обсягів надання туристичних послуг, диференціації їх асортименту, зростання рівня якості обслуговування та ефективності використання трудових, матеріальних, інформаційних та фінансових ресурсів. Досягнення усіх перелічених цілей для підприємства є неможливим без формування ефективної маркетингової стратегії розвитку туристичного підприємства.
Ключові слова: оптимальна стратегія, теорія ігор, платіжна матриця, матриця ризиків.

Карамушка М.В. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ РИСКА С ПОМОЩЬЮ ТЕОРИИ ИГР
В условиях конкурентного рынка основные задачи повышения показателей эффективности хозяйственной деятельности туристического предприятия имеют целью увеличение объемов предоставления туристических услуг, дифференциации их ассортимента, рост уровня качества обслуживания и эффективности использования трудовых, материальных, информационных и финансовых ресурсов. Достижение всех перечисленных целей для предприятия невозможно без формирования эффективной маркетинговой стратегии развития туристического предприятия.
Ключевые слова: оптимальная стратегия, теория игр, платежная матрица, матрица рисков.

Karamushka M.V. CHOOSING AN OPTIMAL STRATEGY UNDER RISKY CONDITIONS USING THE GAME THEORY
In a competitive market environment the primary tasks of increasing the efficiency of toruism-oriented economic activities translate into increasing the capacity for touristic services, differentiating their assortment, increasing the service quality and efficiency of usage of labor, material, information and financial resources. The achievement of the listed goals is impossible for an enterprise without forming an effective marketing strategy for the development of a touristic enterprise.
Keywords: optimal strategy, game theory, payment matrix, risk matrix.

Завантажити статтю (pdf)