АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Корпан Н.В.
студентка
Львівського національного університету імені Івана Франка

Рубаха М.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
Львівського національного університету імені Івана Франка

Стаття присвячена актуальним проблемам у фінансовому плануванні на підприємствах України. Досліджено особливості фінансового планування на вітчизняних підприємствах. Визначено основні завдання у процесі планування для забезпечення господарської діяльності. Окреслено найбільші проблеми. Сформовано пропозиції щодо удосконалення процесу фінансового планування.
Ключові слова: фінансове планування, бізнес-планування, фінансове управління, стратегічне планування, оперативне планування.

Корпан Н.В., Рубаха М.В. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Статья посвящена актуальным проблемам в финансовом планировании на предприятиях Украины. Исследованы особенности финансового планирования на отечественных предприятиях. Определены основные задачи в процессе планирования для обеспечения хозяйственной деятельности. Определены самые большие проблемы. Сформированы предложения по усовершенствованию процесса финансового планирования.
Ключевые слова: финансовое планирование, бизнес-планирование, финансовое управление, стратегическое планирование, оперативное планирование.

Korpan N.V., Rubakha M.V. ACTUALIZATION OF PROBLEMS OF FINANCIAL PLANNING AT ENTERPRISE
The article is devoted to actual problems in financial planning in the Ukraine. Investigated the features of financial planning for domestic enterprises. Determined the main tasks during planning process in order to provide business activity. Outlined major problems. Formed suggestions for improving the process of financial planning.
Keywords: financial planning, business planning, financial management, strategic planning, operational planning.

Завантажити статтю (pdf)