ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА
ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Рубаха М.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
Львівського національного університету імені Івана Франка

Галайко А.М.
студент
Львівського національного університету імені Івана Франка

Стаття присвячена пошуку шляхів вдосконалення фінансового планування на підприємствах. Обґрунтовано необхідність постійного вдосконалення фінансового планування на фірмах. Узагальнено і проаналізовано шляхи вдосконалення фінансового планування. Наведено рекомендації щодо складання фінансових планів господарюючих суб’єктів, а також розроблено специфіку фінансового планування після прибуткової реалізації продукції, реалізації продукції в межах точки беззбитковості та збиткової реалізації продукції.
Ключові слова: фінансове планування, фінансові ресурси, вдосконалення фінансового планування, фінансовий план, бюджетування.

Рубаха М.В., Галайко А.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Статья посвящена поиску путей совершенствования финансового планирования на предприятиях. Обоснована необходимость постоянного совершенствования финансового планирования на фирмах. Обобщены и проанализированы пути совершенствования финансового планирования. Приведены рекомендации относительно складывания финансовых планов хозяйствующих субъектов, а также разработана специфика финансового планирования после прибыльной реализации продукции, реализации продукции в пределах точки безубыточности и убыточной реализации продукции.
Ключевые слова: финансовое планирование, финансовые ресурсы, совершенствование финансового планирования, финансовый план, бюджетирование.

Rubakha M.V., Halaiko A.M. PERFECTION OF FINANCIAL PLANNING AS PRE-CONDITION OF EFFECTIVE ACTIVITY ENTERPRISES IN THE MODERN ECONOMIC TERMS
The article is sanctified to the search of ways perfection financial planning on the enterprises. The necessity of permanent perfection financial planning is reasonable on firms. Generalized and analyzed the ways of perfection financial planning. It is pointed recommendations in relation to stowage of financial plans of managing subjects and also it is worked out specific of the financial planning after profitable realization of products, realization of products is within the limits of break-even and unprofitable realization of products.
Keywords: financial planning, financial resources, perfections of the financial planning, financial plan, budgeting.

Завантажити статтю (pdf)