ВПЛИВ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ НА ТЕМПИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Коляда Т.А.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Університету державної фіскальної служби України

Стаття присвячена розкриттю взаємозв’язку між структурою бюджетних видатків та темпами соціально-економічного розвитку України. Визначено макроекономічні та інституціональні чинники, що впливають на формування бюджетної політики держави. Окреслено резерви оптимізації структури бюджетних видатків, обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення процедури розроблення бюджетної стратегії як інструмента збалансування та формування бюджету за цільовим сценарієм з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку держави.
Ключові слова: бюджетна політика, бюджетні видатки, держава загального добробуту, гарантовані суспільні послуги, бюджетний перерозподіл.

Коляда Т.А. ВЛИЯНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ТЕМПЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Статья посвящена раскрытию взаимосвязи между структурой бюджетных расходов и темпами социально-экономического развития Украины. Определены макроэкономические и институциональные факторы, которые влияют на формирование бюджетной политики государства. Очерчены резервы оптимизации структуры бюджетных расходов, обоснована необходимость законодательного закрепления процедуры разработки бюджетной стратегии как инструмента сбалансирования и формирования бюджета по целевому сценарию с учетом приоритетов социально-экономического развития государства.
Ключевые слова: бюджетная политика, бюджетные расходы, государство общего благосостояния, гарантированные общественные услуги, бюджетное перераспределение.

Кoliada Т.A. INFLUENCE OF BUDGETARY EXPENSES ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT RATES OF UKRAINE
The article is dedicated to finding the connections between the structure of budgetary expenses and rates of socio-economic development in Ukraine. Macroeconomic and institutional factors which influence on forming of fiscal policy of the state are identified in the article. The optimization reserves of budgetary expenses’ structure are outlined as well, as the necessity of the legislative fixing of the procedure of budget’s strategy development as a reasonable instrument of budget balancing and forming by the special purpose scenario, taking into account the priorities of socio-economic development of the state.
Keywords: fiscal policy, budgetary expenses, state of commonwealth, warrants public services, budgetary redistribution.

Завантажити статтю (pdf)