МОНІТОРИНГ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Простебі Л.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Чернівецького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У науковій статті досліджено стан дохідної частини місцевих бюджетів в умовах фіскальної децентралізації. Здійснено аналіз динаміки дохідної частини місцевих бюджетів Чернівецької області за 2014–2016 роки. Досліджено структуру доходів місцевих бюджетів області. Визначено, що законодавчі нововведення ще повністю не забезпечують бюджетну децентралізацію.
Ключові слова: місцеві бюджети, децентралізація, доходи бюджету, податкові надходження, трансферти, неподаткові надходження.

Простеби Л.И. МОНИТОРИНГ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В УСЛОВИЯХ ФИСКАЛЬНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
В научной статье исследовано состояние доходной части местных бюджетов в условиях фискальной децентрализации. Осуществлен анализ динамики доходной части местных бюджетов Черновицкой области за 2014–2016 годы. Исследована структура доходов местных бюджетов области. Определено, что законодательные нововведения еще полностью не обеспечивают бюджетную децентрализацию.
Ключевые слова: местные бюджеты, децентрализация, доходы бюджета, налоговые поступления, трансферты, неналоговые поступления.

Prostebi L.I. MONITORING REVENUES FOR LOCAL BUDGETS UNDER FISCAL DECENTRALIZATION
In the scientific article explores the state of local budget revenues in terms of fiscal decentralization. The analysis of the dynamics of the revenues of local budgets in Chernivtsi region in 2014–2016 years. The structure of local budgets of the region. Determined that the legislative innovations not yet fully ensure fiscal decentralization.
Keywords: local budgets, decentralization, revenues, tax revenues, transfers, non-tax revenues.

Завантажити статтю (pdf)