ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Рошило В.І.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва
Чернівецького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено особливості формування доходної бази місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації. Проведений моніторинг виконання місцевих бюджетів Чернівецької області окреслив проблемні аспекти системи фінансового забезпечення власних та делегованих повноважень місцевих органів влади. Обґрунтовано шляхи посилення фінансової самодостатності місцевих бюджетів в умовах бюджетних трансформацій.
Ключові слова: місцеві бюджети, доходи бюджету, міжбюджетні трансферти, бюджетна децентралізація.

Рошило В.И. ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
В статье исследованы особенности формирования доходной базы местных бюджетов в условиях бюджетной децентрализации. Проведенный мониторинг исполнения местных бюджетов Черновицкой области очертил проблемные аспекты системы финансового обеспечения собственных и делегированных полномочий местных органов власти. Обоснованы пути усиления финансовой самодостаточности местных бюджетов в условиях бюджетных трансформаций.
Ключевые слова: местные бюджеты, доходы бюджета, межбюджетные трансферты, бюджетная децентрализация.

Roshylo V.I. LOCAL BUDGET REVENUES AS A BASIS FOR THE FINANCIAL SUPPORT OF LOCAL AUTHORITIES
In the article the features of formation of the revenue base of local budgets in terms of fiscal decentralization. Monitored the execution of local budgets Chernivtsi region outlined problematic aspects of their financial security and delegated powers of local authorities. The ways of strengthening the financial self-sufficiency of local budgets in terms of cost transformation.
Keywords: local budgets, revenues, intergovernmental transfers, fiscal decentralization.

Завантажити статтю (pdf)