АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО СЕГМЕНТІВ
НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Чопляк І.А.
викладач кафедри «Фінанси і кредит»
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету

У статті проаналізовано сутність і роль взаємовідносин між банками і страховими компаніями. Розглянуто загальні й специфічні функції банків і страхових компаній. Виявлено різновиди та форми взаємодії банків і страхових компаній. Дано характеристику основних показників діяльності банківських установ та страхових компаній, проведено їх аналіз. Визначено напрями подальшого розвитку взаємодії банківських установ та страхових компаній України.
Ключові слова: банківська установа, страхова компанія, ринок фінансових послуг, страхування, страхові ризики, кредитний ризик.

Чопляк И.А. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОГО И СТРАХОВОГО СЕГМЕНТОВ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ
В статье проанализированы сущность и роль взаимоотношений между банками и страховыми компаниями. Рассмотрены общие и специфические функции банков и страховых компаний. Выявлены разновидности и формы взаимодействия банков и страховых компаний. Дана характеристика основных показателей деятельности банковских учреждений и страховых компаний, проведен их анализ. Определены направления дальнейшего развития взаимодействия банковских учреждений и страховых компаний Украины.
Ключевые слова: банковское учреждение, страховая компания, рынок финансовых услуг, страхование, страховые риски, кредитный риск.

Chopliak І.А. THE ANALYSIS OF THE INTERACTION OF BANKING AND INSURANCE SEGMENTS OF THE FINANCIAL SERVICES MARKET UKRAINE
In the article the essence and role of mutual relations are between banks and insurance companies are analyzed. The public and specific functions of banks and insurance companies are considered. Types and forms of interaction of banks and insurance companies are revealed. The characteristic of key performance indicators of banking institutions and insurance companies is characterized and its analysis is conducted. The directions for further development interaction of banks and insurance companies in Ukraine are revealed.
Keywords: banking institutions, insurance companies, market for financial services, insurance, insured risk, credit risk.

Завантажити статтю (pdf)