Home

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Пилипенко К.А.
кандидат економічних наук, доцент кафедри організації бухгалтерського обліку
Полтавської державної аграрної академії

У статті досліджено значення вітчизняного агропромислового комплексу у формуванні національної продовольчої безпеки. Охарактеризовано переваги застосування біотехнологій у сільському господарстві. Обґрунтовано розвиток біотехнологій у міжнародній політиці США та визначено перспективи їх упровадження вітчизняними товаровиробниками.
Ключові слова: продовольча безпека, експорт, імпорт, сільське господарство, продуктивність, інвестиції, біотехнології, потенціал.

Пилипенко Е.А. ВНЕДРЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
В статье исследовано значение отечественного агропромышленного комплекса в формировании национальной продовольственной безопасности. Охарактеризованы преимущества применения биотехнологий в сельском хозяйстве. Обосновано развитие биотехнологий в международной политике США и определены перспективы их внедрения отечественными товаропроизводителями.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, экспорт, импорт, сельское хозяйство, производительность, инвестиции, биотехнологии, потенциал.

Pylypenko K.A. THE INTRODUCTION OF BIOTECHNOLOGY IN AGRICULTURE: INTERNATIONAL EXPERIENCE
Investigated the value of domestic agricultural sector in the formulation of national food security. The characteristic advantages of the use of biotechnology in agriculture. Grounded development of biotechnology in U.S. foreign policy and the prospects for its implementation by domestic producers.
Keywords: food safety, export, import, agriculture, productivity, investment, biotechnology potential.

Завантажити статтю (pdf)