Завантажити журнал - Економіка та суспільство, # 13/2017
Download journal - Economy and Society, # 13/2017

 Назва статті

Повний
текст

Full-text

 Автори
  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ      
1 Інституційна стійкість держави в умовах глобальної нестабільності
Жукова Л.М.
2 Фінансові аспекти діяльності полтавського земельного банку: уроки історії Краснікова О.М.
3 Особливості інтеграції України в ЄС: виклик часу Писін В.М., Єчина Л.В.
4 Методологічні основи оцінювання вартості підприємства в сучасних умовах Рубан Ю.Б., Татар М.С.
5 Економічна політика в контексті вимірювання економічної свободи Сімахова А.О., Скрипник Н.Є., Піддубний О.О.
6 Просторово-економічні концепції глобалістики: сутність, моделі та підходи Юр'єва П.Б., Богдан С.В., Вальдовський В.І.
  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ      
7 Аналіз впливу глобальних проблем людства на економіку країн в умовах глобалізації
Алексєєва Т.І.
8 Напрямки формування експортної стратегії України Головаш Б.Е.
9 Євроінтеграція у системі чинників забезпечення КСП України Горбаль Н.І., Грудинський Ю.В., Руда М.В.
10 Діалектичний характер взаємозв’язку розвитку і безпеки як гносеологічна основа категорії безпеки Денисов О.Є.
11 Розробка напрямів підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства Дзеніс В.О., Дзеніс О.О.
12 Управління процесами децентралізації: зарубіжний досвід та стратегічні завдання для України Касич А.О., Петрушко А.С.
13 Міжнародні стратегічні альянси як чинник розвитку конкурентних переваг підприємства Касич А.О., Чумаченко Ю.В.
14 Право інтелектуальної власності на торгову марку Киричук А.С., Топіна Я.Ю.
15 Правове регулювання міжнародних відносин України та СОТ Киричук А.С., Мамедова О.Ю.
16 Сучасний стан закордонного інвестування в український бізнес Кричковська Т.О., Давидюк Л.П.
17 Архітектура сучасних процесів регіональної інтеграції Лизун М.В.
18 Розвиток експорту аграрної продукції в Україні Нездойминога О.Є. 
19 Trends of development of creative economy in the world Parkhomenko N.
20 Місце і розвиток міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних відносин Пахуча Е.В.
21 Особливості використання кількісних інструментів регулювання міжнародної торгівлі в сучасних умовах Середа В.І., Козарь М.В.
22 Національні інтереси в забезпеченні національної безпеки України Харун О.А., Рожок Т.В.
23 Сутнісні характеристики корпоративної культури підприємств Харун О.А., Стецюк О.В.
24 Стратегічні напрями залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор України Шинкаренко Р.В., Пасічна Г.В.
25 Шлях економічного розвитку Польщі до та після вступу до Європейського Союзу Шуба Т.П., Луняка В.А., Сашкова А.О.
 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

     
26 Сучасні напрямки типологізації інформаційних загроз та тренди ринку інформаційної безпеки
Азєєв А.С., Чайковська М.П.
27 Продовольча безпека України та чинники, що формують її рівень Алішов Гамід Надір-огли
28 Адаптація міжнародного досвіду до реформування системи державного регулювання ринку житлово-комунальних послуг України Апостолюк О.З.
29 Теоретичні основи структуризації інституційних впливів за просторовою ознакою Базилюк В.Б., Безпалько І.Р.
30 Системний підхід до моделювання процесів відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки Горшков М.А., Ковтун Е.О.
31 Аналіз впливу наявності об’єктів культурно-історичної спадщини на туристичну привабливість регіону Дорофєєва Х.М.
32 Сутність, критерії та наукові підходи до трактування категоріального апарату теорії інновацій в АПК Думанська І.Ю.
33 Экономический механизм: суть и системное представление в аграрном секторе Золотых И.Б.
34 Публічні закупівлі, тендери та система G-cloud: досвід України Колосок С.І., Панченко О.В., Іорданов А.А.
35 Обґрунтування цінової політики підприємства Кудренко Н.В., Редзюк Т.Ю., Муравська Т.М.
37 Напрями структурних змін у національній економіці для зростання ефективності діяльності інтегрованих корпоративних систем Куцик В.І., Жихарцева О.О.
38 Проблематика інвестування та інноваційного розвитку золотої галуззі в Україні Кучер Ю.Е., Воловик В.М.
39 Роль міжнародного консалтингу в розвитку національного ринку консалтингових послуг Любохинець Л.С., Дашевська А.А.
40 Проблеми управління державним боргом України та його прогноз на основі моделі квадратичного рівняння регресії Ляшенко Ю.І., Міщенко О.Л.
41 Біоекономічні засади формування пріоритетів економічного зростання в Україні Мартусенко І.В.
42 Аналітичне відстеження стану ліцензування туроператорської діяльності в Україні Мілінчук О.В.
43 Регіональні особливості раціонального використання ресурсного потенціалу сільських територій Мхитарян Е.Г., Кареба М.І.
44 Адитивна модель оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості на основі методики PESTEL-FAMIL (Y)-аналізу Паламаренко Я.В.
45 Детермінанти стимулювання діяльності територіальних громад Рівненщини Пиртко М.С.
46 Оцінка результативності виконання показників державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні Сенишин О.С.
47 Акмеологчні підходи до інвестиційного забезпечення розвитку сільських територій Скидан О.В., Плотнікова М.Ф., Бруховець Б.Ю.
48 Галузеві аспекти розвитку національної економіки в контексті активізації міжнародного бізнесу Стройко Т.В., Зубрицька І.М.
49 Партнерство університетів та бізнесу: форми та перспективи розвитку в умовах підвищення інноваційності економіки Тарасенко С.І., Демченко М.Є.
50 Перспективи та можливості розвитку венчурного підприємництва в Україні Тарумов В.О., Лободзинська Т.П.
51 Розвиток підприємницького клімату в дослідницьких університетах Хюбнер С., Новікова І.Е., Харіна О.О.
52 Систематизація наукових підходів до визначення сутності поняття «управління розвитком туризму» Шелеметьєва Т.В.
53 Розвиток туристичних залізничних перевезень України Юхновська Ю.О.
  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ      
54 Хостели як колективні засоби розміщення в Україні
Алдошина М.В., Бондаренко Н.А.
55 Этические проблемы нейромаркетинговых исследований в процессе управления потребительским спросом Астахова И.Э., Полякова Н.А.
56 Формування стратегічних конкурентних переваг підприємства для забезпечення підвищення конкурентоспроможності Балковська В.В.
57 Забезпечення конкурентоспроможності підприємства: логістичні складові Безсмертна О.В., Адлер О.О., Білоконь Т.М.
58 Матричний метод оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства Биба В.В., Теницька Н.Б., Каліновська Д.Л.
59 Застосування маркетингу в електронній комерції Бозуленко О.Ю., Жалба І.О.
60 Формування прибутку на підприємствах олійно-жирової галузі України Болдирєва Н.О., Юрчишена Л.В.
61 Інновації як фактор конкурентоспроможності поліграфічного підприємства Бондаренко С.М., Грибан Н.С.
62 Тенденції розвитку товарознавства в сучасних умовах Борисенко О.С., Фісун Ю.В.
63 Еволюція концепцій управління витратами підприємства Бурачек І.В., Іщук В.А
64 Нейромаркетинг: позитивні та негативні аспекти Васильцив Н.М.
65 Ринок гумового взуття в Україні: сучасний стан, проблеми та актуальні завдання розвитку Волошина С.В., Проволоцька О.М., Козлова В.В.
66 Аналіз грошових коштів машинобудівних підприємств та оцінка ефективності їх використання Глухова В.І., Цокало О.А.
67 Маркетингові дослідження історичного розвитку реклами та її сучасного стану Гребінська С.І., Матвєєв А.Ю.
68 Економічна сутність конкурентоспроможності підприємства та шляхи її підвищення Демчук Н.І., Донських А.С., Ясинський В.М.
69 Теоретичні аспекти управління фінансово-господарською діяльністю сільськогосподарських підприємств Демчук Н.І., Ткаліч О.В., Шевченко О.С.
70 Оцінювання ризику стратегій розвитку підприємств молочної галузі Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., Дзюбко М.Ю.
71 Інноваційні напрями зниження собівартості виробництва продукції рослинництва Дивнич О.Д., Демиденко Л.М.
72 Пропозиції щодо впровадження системи смарт-обліку в міському пасажирському транспорті з використанням новітніх інформаційних технологій Дискіна А.А.
73 Формування системи збалансованих показників промислового підприємства Довбня С.Б., Волошина А.С.
74 Вектор розвитку економічної освіти: проблеми та шляхи вирішення Дорощук Н.І.
75 Інвестування підприємницької діяльності щодо відтворення основних засобів виробництва Досужий В.С.
76 Оцінка економічної стійкості підприємства Закорко П.П., Бреус В.Є.
77 Проблеми та особливості управління маркетинговою діяльністю в нестабільних ринкових умовах Зернюк О.В., Кійко А.В.
78 Мотивація і маніпуляція як інструменти впливу на людину Зима О.Г.
79 Теоретичні аспекти організації виставкової діяльності підприємства-експонента – еволюція наукових підходів Кирилко Н.М.
80 Побудова механізму реструктуризації підприємства: зміст та основні елементи Кирчата І.М., Шершенюк О.М., Земська О.
81 Особливості застосування пароконвективного устаткування в закладах ресторанного господарства Клепа О.І.
82 Теоретичні підходи до формування маркетингової стратегії на підприємствах Кобець Д.Л.
83 Оптимізація структури заохочувального фонду працівників автотранспортного цеху гірничовидобувного підприємства Ковальчук В.А., Ковальчук Т.М., Кравченко Н.В.
84 Інноваційний розвиток ринку туристичних послуг Колодяжна І.В., Борблік К.Е
85 Логістичне управління збутовою діяльністю підприємства: концептуальний підхід Комеліна О.В., Гаманко Р.С.
86 Методичні особливості формування цін на платні послуги вищих навчальних закладів Костриченко В.М., Красовська Ю.В.
87 Діагностика механізму управління організаційним розвитком підприємства в умовах невизначеності Краснолуцька О.В.
88 Доцільність комбінування форм торгівлі у магазині самообслуговування Кратт О.А., Нікітчук Н.С.
89 Інвестування транспортної галузі в розрізі основних секторів інфраструктури України: сучасний стан та план на перспективу Криворучко О.П.
90 Ціна як економічна категорія:порядок встановлення та методи ціноутворення в умовах сучасної ринкової економіки Кузьменко А.В., Харченко В.В.
91 Аутстафінг, аусорсинг та крауд-технології у контексті трансформації бізнес процесів Кухта К.О., Пономаренко В.О.
92 Основні заходи поліпшення якості і безпеки харчової продукції Кучер Ю.Е, Логвиненко Н.І
93 Особливості економічного управління підприємством Ладунка І.С., Рибалка Т.М.
94 Model for enhancing the vessel competitive advantages at the local freight market Leonov O.О., Leonova T.M.
95 Підвищення економічного потенціалу підприємств шляхом імплементації програми енгейджменту Лозовський О.М., Зайцева Д.Є.
96 Основні тенденції розвитку малого бізнесу в Україні Лозовський О.М., Яремко А.О.
97 Проблеми та перспективи бенчмаркінгу на підприємствах України Лютенко Д.Д., Хомич О.В., Лободзинська Т.П.
98 Захист прав споживача в межах комунікативної аудиторії на ринку харчових продуктів Малков Д.І.
99 Стратегія експортної діяльності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності Марченко В.М., Лєбєдєва Н.П.
100 АВС-XYZ-Аналіз як засіб управління асортиментом машинобудівного підприємства Марченко В.М., Башилова В.П.
101 Основні проблеми адаптації персоналу та методи їх вирішення на підприємствах Миронова О.М.
102 Фінансовий потенціал вітчизняних плодоовочевих переробних підприємств в умовах євроінтеграції Міронова Ю.В., Слободянюк О.Е.
103 Особливості організації маркетингу в наукомістких галузях Москаленко В.А.
104 Формування конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії Нагернюк Д.В., Нещадим Л.М., Тимчук С.В.
105 Оцінка інвестиційно-інноваційної привабливості підприємств автомобілебудівної промисловості Назаренко К.І., Циган Р.М.
106 Професійна компетентність - підґрунтя професійного розвитку персоналу Насад Н.В.
107 Сутність,теоретичні основи та концептуальні положення формування системи управління знаннями промислових підприємств Олійник П.О.
108 Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства та підходи до її оцінки Онокало В.Г.
109 Забезпечення конкурентоспроможності сімейного фермерства на основі зростання інноваційного потенціалу Осадчук І.В., Боліла С.Ю.
110 Проблема фінансування інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах Павленко І.А., Кирилко Н.М., Цибіна Ю.О.
111 Методичні підходи до моделювання та стратегічного управління фінансово-економічною безпекою на підприємстві Павлова Г.Є., Приходько І.П., Чередніченко М.М.
112 Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства Петричко М.М., Волкогон М.А.
113 Розвиток маркетингової комунікаційної діяльності будівельних підприємств Плотницька С.І., Білоусов М.С.
114 Зміст управлінських рішень при здійсненні технологічних процесів у сільськогосподарському підприємстві Помаз О.М., Помаз Ю.В., Харитоненко І.О.
115 Обґрунтування процесу формування ринкових стратегій на промислових підприємствах Прокопенко О.В., Корнатовські Р.
116 Сучасні проблеми зовнішнього інформаційного забезпечення аналізу витрат підприємств Пчелинська Г.В.
117 Емоційне лідерство в системі управління персоналом Рекун Г.П., Меденець В.В.
118 Analysis of sources of financing for the development of intellectual capital of industrial enterprises in the region Rotan N.V., Komlichenko O.O.
119 Організація праці менеджера в контексті управління поведінкою персоналу підприємства Cазонова Т.О., Нагорна Ж.В., В’юницький Д.І.
120 Аналіз та перспективи розвитку інвестиційного потенціалу міста Кременчука Сакун Л.М., Сухомлин Л.В., Ільченко А.С.
121 Сутність та складові елементи стратегії енергозбереження підприємства Селезньова Г.О.
122 Виставково-ярмаркова діяльність в системі маркетингових комунікацій Середницька Л.П., Гега Р.В.
123 Концептуальні засади стратегії інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору Соколюк С.Ю.
124 Концепція економічної безпеки при взаємодії підприємства з контрагентами Судакова О.І., Габшидзе Д.Р., Дуденко М.А.
125 Концепція управління якістю TQM: роль аудиту персоналу Урусова З.П., Метельська Н.С.
126 Аналіз трудових показників в аудиті персоналу Урусова З.П, Тарасенко Ю.В.
127 Вплив трансферу ресурсів на управління промисловими підприємствами Феєр О.В.
128 Забезпечення ринкового аспекту економічної безпеки фармацевтичних підприємств Філіпковська Л.О., Савченко Г.С.
129 Стратегії інноваційного розвитку міського пасажирського транспорту та їх реалізація Філіппов В.Ю., Лазар В.А.
130 Формування термінологічного поля процесу розгортання збалансованого розвитку підприємства Хобта В.М., Кладченко І.С.
131 Методологічні підходи до формування кадрової політики на підприємстві Хондока В.А., Марченко В.М
132 Теоретико-методичні аспекти оцінки виробничого потенціалу підприємства Хринюк О.С., Гримашевич Т.І.
133 Особливості управління розвитком підприємства на інноваційній основі Христенко О.В., Коцюруба Б.Ю.
134 Особливості формування стратегії соціально-економічного розвитку сучасного підприємства Чайкіна А.О., Шакун І.В.
135 Комунікативні методи зернового маркетингу Червень І.І., Долженкова І.С.
136 Вплив інноваційних технологій на систему управління підприємством Чорна М.В., Кухленко О.В.
137 Стан, проблеми та перспективи розвитку Інтернет-торгівлі продуктами харчування в Україні Шалева О.І., Кондратенко А.М.
138 Фактори впливу на процес формування інноваційно сприятливого середовища Шипуліна Ю.С., Силка А.В.
139 Структура ринку освітніх послуг ВНЗ Яворська М.К.
140 Використання маркетингу на підприємствах: сучасні реалії Яроміч С.А., Березецька А.С., Ковтуняк Д.О., Осадча А.В.
  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА      
141

Аналіз концептуальних особливостей існуючих методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності регіону

Безхлібна А.П.
142

Регіональний розвиток України в умовах реформування бюджетної системи

Гвазава Н.Г.
143

Глобальні тенденції в політиці інноваційного розвитку з позицій системної стійкості економіки

Єрмакова О.А.
144

Особливості розвитку підприємництва в аграрній сфері регіону

Загребаленко К.С., Кареба М.І.
145

Оцінка результативності антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону на прикладі Закарпатської області

Кучінка Т.В.
146

Особливості просторової інтеграції бізнесу в умовах постіндустріального розвитку: побудова просторової матриці

Кушнірецька О.В., Ткаченко О.О.
147

Джерела фінансового забезпечення розвитку сільських територій України в умовах децентралізації

Ляхович О.О., Ільчук О.І.
148

Роль продуктивності праці в соціально-економічному розвитку України

Мантур-Чубата О.С., Саламаха Д.В.
149

Порівняльний аналіз конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу регіонів України

Мікловда В.П., Маргіта Н.О.
150

Теоретичні підходи до розвитку винного туризму Закарпатської області

Машіка Г.В., Якоб Н.К.
151

Розвиток податкової децентралізації в Україні

Найденко О.Є., Арутюнян Р.Ю.
152

Інституційне забезпечення конкуренції на регіональних ринках житлової нерухомості

Павлов К.
153

Розвиток підприємництва у сфері сільського зеленого туризму

Папп В.В., Бошота Н.В.
154

Деякі показники територіальної диференціації готельного господарства Волинської області

Стешенко Л. І., Савченко І. А.
  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
     
155 Екологічні проблеми Закарпатської області та шляхи їх розв’язання на засадах сталого розвитку
Бороніна Г.Г.
156 Онтологічна характеристика соціо-еколого-економічних взаємодій як основа для формування управлінських механізмів у цій сфері Коблянська І.І.
157 Екологічна соціальна відповідальність підприємств в Україні Ладунка І.С., Симоненко Д.А.
158 Економічні механізми формування місцевої екологічної політики та напрямки її реалізації в умовах реформування владних повноважень в Україні Патока І.В.
159 Інструменти фінансово-економічного регулювання природокористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій Сакаль О.В.
160 Дослідження впливу екологічних податків на показники сталого розвитку суспільства Самусевич Я.В., Солодуха М.В., Теницька І.А.
161 Соціальний та екологічний потенціал лісу як категорія економіки природних ресурсів Суска А.А.
162 Економiчна привабливiсть та технiко-економiчне обгрунтування надрокористування Федина К.М., Ковальчук К.I.
  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
     
163 Проблеми системи вищої освіти України та напрями їх вирішення
Биховченко В.П., Семенюк І.С., Фадєєва
164 Діяльність рекрутингових компаній як посередників на ринку праці та напрями її вдосконалення Галайда Т.О., Завгородній А.С
165 Особливості розробки програм адаптації персоналу на підприємствах харчової промисловості Гетьман О.О., Редько В.А.
166 Значення соціальних послуг для реалізації державних соціальних гарантій та зобов’язань перед особами похилого віку в Україні Горемикіна Ю.В.
167 Тенденції та перспективи розвитку молодіжного ринку праці Полтавської області Іваницька С.Б., Ушакова Ю.С.
168 Субсидії як інструмент адресної допомоги населенню Ігнатишин М.В., Ковач Я.М.
169 Оцінка просторової взаємодії територіальних економічних систем Дніпропетровської області на основі індексів Морана Калашнікова Т.М.
170 Сучасний стан та прогнозування надходжень до Пенсійного фонду України Лаврук Н.А., Грендей Н.М.
171 Практики корпоративної соціальної відповідальності в контексті стійкого місцевого розвитку Лисенко С.М., Турчин С.С.
172 Прогнозування тенденцій демоекономічних процесів України у сучасному бізнес-середовищі Максимова І.І., Литвиненко Д.А., Світлична В.В.
173 Сучасний стан та оцінка забезпечення ефективної зайнятості населення в Україні Песцова-Світалка О.С.
174 Децентралізація влади в Україні: проблеми об’єднаних громад Полякова С.В.
175 Кваліметричні аспекти кадрового потенціалу на підприємстві Смачило В.В., Ярець М.В.
176 Правове регулювання відпусток в Україні та міжнародний досвід Урбанович В.А.
  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
     
177 Фіскальна ефективність податку на прибуток для держави та бізнесу
Височина А.В., Таранченко А.Д.
178 Управління кредитним ризиком діяльності комерційного банку Вишневська А.В., Дереза В.М.
179 Кредитний ризик комерційних банків та методи його мінімізації Гладинець Н.Ю., Хланта С.П.
180 Аналітичне забезпечення управління розподілом прибутку підприємства Горошанська О.О., Кащена Н.Б.
181 Формування фінансових ресурсів підприємств України Григораш О.В., Таран Н.О., Жданова О.М.
182 Вплив інструментів бюджетного вирівнювання доходної бази місцевих бюджетів на стан обласного бюджету Чернівецької області Грубляк О.М., Попівчук Р.Ю.
183 Сучасні підходи до забезпечення сталого розвитку територій в Україні Дем’янюк А.В.
184 Управління платоспроможністю та ліквідністю підприємств сфери інформації та телекомунікації та формування системи їх забезпечення Дудчик О.Ю., Грушко Т.І.
185 Міжнародний досвід формування бюджетного потенціалу місцевих фінансів Дума В.Л.
186 Сутність еквайрингу, його види та переваги Здір В.А., Дернова І.А.
187 Вимірювання банківської продуктивності на основі витрат: часовий та просторовий аспекти Іванов В.Г.
188 Особливості формування прибутку страхової компанії Іванова А.П., Шаповал Л. П.
189 Сучасні тенденції трансформації управлінських підходів у фінансовому менеджменті Клементьєва О.Ю., Золотарьова О.В.
190 Напрями удосконалення системи непрямого оподаткування в Україні Кміть В.М., Волощук О.Г.
191 Роль фінансів зовнішньоекономічної діяльності в економіці країни Коломийчук Н.М.
192 Фінансові аспекти розвитку регіону в умовах трансформації сучасних економічних процесів Круп’як І.Й.
193 Управління кредитним портфелем комерційного банку Крючко Л.С., Сидоренко А.В.
194 Динаміка розвитку страхування життя в Україні Лаврук Н.А., Петрик Є.В.
195 Податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні та Польщі в умовах європейського вибору Мединська Т. В., Черевата Р. Ю.
196 Диспропорції в управлінні капіталом підприємств корпоративного сектору України Мельник К.В., Вдовиченко А.В., Малицька Н.Ю.
197 Державне регулювання та підтримка використання ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері Мельник Л.В.
198 Бюджетна політика регіонального розвитку в умовах децентралізації влади в Україні Мельник Л.М., Ляшенко В.М.
199 Аналіз операцій НБУ протягом 2015-2017 рр. в світлі валютно-курсової політики Нєізвєстна О.В., Бойко О.О.
200 Формування доходів державного бюджету в країнах з трансформаційною економікою Петричко М.М., Коваль С.М.
201 Особливості функціонування моделей медичного страхування в економічно розвинутих країнах Петрушка О.В.
202 Фінансові технології: розвиток і регулювання Поченчук Г.М.
203 Концептуальні засади конкурентоспроможності страхової компанії в сучасному ринковому середовищі Приступа Л.А., Харчук О.Б.
204 Аналіз ринку майнового страхування в Україні Романовська Ю.А., Яковенко К.А.
205 Перспективи запровадження та розвитку національної системи масових електронних платежів Солонинка З.Б., Метлушко О.В.
206 Етапи пенсійної реформи в Україні Ставерська Т.О., Шевчук І.Л.
207 Проблеми та перспективи кредитування банком фізичних осіб Тарасевич Н.В., Мазуренко К.Е.
208 Огляд сучасних тенденцій на ринку онлайн-банкінгу в Україні Тищенко О.І.
209 Банківський маркетинг: сутність, особливості, еволюція Tкачук В.О., Тимків А.О.
210 Методичні підходи до оцінювання ризику втрати ділової репутації банків Христін А.І.
211 Фінансова спроможність бюджетів об’єднаних територіальних громад Хрупович С.Є., Подвірна Т.В.
212 Особливості комплексної оцінки фінансового стану підприємства Чемчикаленко Р.А., Майборода О.В., Ланевський М.Є.
213 Боргові моделі фінансових систем Чуй І.Р., Андрейків Т.Я.
214 Сучасний стан та перспективи розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні Шевчук С.В., Котик Б.Ю.
215 Проблеми виконання місцевих бюджетів України Шулюк Б.С.
216 Проблеми бюджетної децентралізації в Україні Ягольницький О.А., Гудзь А.В.
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
     
217 Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання
Абрамова О.С., Крапівіна Ю.В.
218 Проблеми нормативного регулювання обліку витрат бюджетних установ за НП(С)БОДС Атамас П.Й., Атамас О.П.
219 Актуальні питання підготовки фінансової звітності за МCФЗ: завдання та виклики сучасності Богуцька Л.Т.
220 Внутрішньогосподарський контроль зобов’язань перед постачальниками та підрядниками Бондаренко Н.М.
221 Вдосконалення бухгалтерського обліку і системи контролю на підприємстві Букало Н.А., Кальчук К.Ю.
222 Підходи до сутності та класифікації аналітичних процедур в аудиті Гевлич Л.Л., Пушак І.С.
223 Вплив законодавчих змін 2018 року на формування фінансового результату: реалії та перспективи Гевчук А.В., Мартинюк О.О., Куцелепа Р.С.
224 Економічна сутність та проблеми обліку інтелектуального капіталу як фактору інноваційного розвитку економіки Годнюк І.В., Гуменюк І.Л. , Гераймович В.Л.
225 Облікова модель формування фінансових результатів діяльності підприємств в умовах євроінтеграційних процесів в Україні Гудзь Н.В.
226 Публічна система рейтингової оцінки банків України: призначення та інформаційна модель Джолос А.В., Савченко Т.Г.
227 Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на підприємствах Дмитренко А.В., Лебедик Г.В., Яценко В.В.
228 Теоретичні аспекти та методика здійснення аудиту податку на додану вартість Зінкевич А.В.
229 Методи отримання інформації для обліку та аудиту основних засобів підприємств Красота О.Г.
230 Світова практика побудови механізму функціонування нагляду за дотриманням вимог щодо складання якісної фінансової звітності Кучерява М.В.
231 Актуальні питання організації обліку та документування операцій з заробітної плати Линник О.І., Сайганова А.Д.
232 Моделі надання бухгалтерських послуг: узгодження понятійного апарату Ляхович Г.І.
233 Дослідження та аналіз проблемних питань організації обліку фінансових результатів Мелень О.В., Майструк О.Д.
234 Стан висвітлення інформації про основні засоби у примітках до звітів за вимогами положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби” Перетятько Ю.М., Горбач Ю.В., Держилова Ю.В.
235 Облікове забезпечення контролінгу в діяльності об’єднань підприємств Погрібняк Д.С.
236 Аналітичне забезпечення розробки і реалізації управлінських стратегічних рішень Рябенко Л.М.
237 Логістичні принципи формування обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління підприємством Титенко Л.В.
238 Аналіз продуктивності праці в Україні Урбанович В.А.
239 Аудит персоналу як засіб забезпечення ефективної управлінської діяльності Урусова З.П., Баклаженко Ю.В.
240 Облік та оподаткування товарів: стан та перспективи розвитку Чабанюк О.М., Полянська О.А., Кальніна Г.О.
241 Сучасні методи обліку витрат Чичуліна К.В., Міщук Є.М., Арзуманян А.С.
242 Аудит заборгованостей у складі фінансової звітності в умовах законодавчих змін 2018 року – запорука збільшення податкових надходжень Шевчук А.А., Хаврук С.С., Куцелепа В.С.
243 Бухгалтерський облік як джерело вартісної оцінки створення інноваційно-технологічної продукції Шира Т.Б.
  СТАТИСТИКА      
244 Інституційне забезпечення формування інноваційних стратегічних структур продовольчої сфери і організаційно-економічний механізм їх функціонування Рогатіна Л.П.
  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
     
245 Класифікація об'єктів консалтинговою компанією з врахуванням асиметричності інформації
Бачало І.Б.
246 Компаративний аналіз глобального інноваційно-технологічного розвитку у вимірі підходів вітчизняних та зарубіжних дослідників Галахова Т.О., Галахов Є.М.
247 Проблеми створення автоматизованої інформаційної системи управління персоналом Гафіяк А.М.
248 Інформаційні технології як елемент інвестиційної привабливості Задорожко Г.І., Грищук О.О.
249 Побудова моделі динаміки розвитку аграрного підприємства  у вигляді магістралі росту Лобода О.М.
250 Автоматизація оподаткування загальнодержавними податками на платформі EXCEL Скопень М.М., Артем’єва О.О.