Завантажити журнал - Економіка та суспільство, # 15/2018
Download journal - Economy and Society, # 15/2018

 Назва статті

Повний
текст

Full-text

 Автори
  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ      
1 Історико-економічний огляд зовнішньої торгівлі західноукраїнських земель (ХІХ – початок ХХ ст.)
  Боднарчук Т.Л.
2 Історія методології оподаткування нерухомості   Кадол О.М., Кадол Л.В., Кравчук Л.М.
3 Физические и юридические лица: экспликация понять   Топорков А.И.
  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ      
4 Оцінка впливу інституційного середовища на розвиток зовнішньоекономічних зв’язків у транскордонних регіонах
  Гоблик В.В.
5 Фінансові інновації як чинники трансформації світового фінансового порядку   Колінець Л.Б.
6 Українська діаспора, як чинник поглиблення зовнішньоекономічний відносин країни   Коляда О.В., Райчева А.О.
7 Світові фінансові ринки в умовах глобалізації   Любохинець Л.С., Лабунець О.О.
8 Аналiз pозвитку світових ТНК: досвiд для Укpаїни   Павлюк Т.С., Діденко М.В.
9 Україна у світовому господарстві   Пікулик О.І.
10 Management specifics of enterprises’ current assets in international financial activities   Reznikova T.O., Melnyk A.O.
11 Конкурентоспроможність України на світовому ринку ІТ-послуг в умовах глобалізації   Севрук І.М., Рупчева А.О.
12 Економічна глобалізація та формування міжнародних виробничих мереж   Федун І.Л., Генералов О.В.
13 Огляд фінансових і нефінансових чинників впливу діяльності ТНК на економіку   Юнацький М.О.
14 Світовий ринок нафти: ключові характеристики та тенденції   Юр’єва П.Б.
 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

     
15 Комерціалізація ресурсів історико-культурної спадщини в туризмі: механізми, ліміти та бар’єри
  Ганський В.О.
16 Стратегія управління підприємствами виробничої та соціальної інфраструктури   Голей Ю.М.
17 Вплив кризових явищ на розвиток будівельної галузі України   Гончарук А.В.
18 Сутність понять «нормування» та «стандартизація» як економічних категорій   Грицюк Н.О.
19 Оцінка ринку парфумерно-косметичних товарів   Добровольський В.В., Логвиненко Н.І.
20 Будівництво автомобільних доріг в аспекті туризмології   Залуніна О.М., Черниш Р.О.
21 Аналіз досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій у портах світу   Карпенко О.О.
22 Інституційні проблеми державного регулювання зеленого туризму в Україні   Карташова О.Г., Петько В.М.
23 Механізм формування інноваційного потенціалу підприємства та вплив на якість продукції машинобудування   Крет І.З., Петрушка Т.О.
24 Poзвитoк бipжoвoгo pинку ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї   Ліщук Ю.А.
25 Аналіз функціонування офшорних зон та шляхи подолання наслідків їх негативного впливу на економіку України   Мартиненко В.О., Гордієнко В.П.
26 Забезпечення економічної безпеки власників житлової нерухомості   Момот Т.В., Бубенко П.Т., Панов В.В.
27 Тіньова економіка як загроза економічній безпеці України   Момот Т.В., Ващенко О.М., Тесленко Р.Ю
28 Транспортна система України як елемент глобальної транспортної системи   Остапенко Т.Г., Гращенко І.С., Прищепа Н.П.
29 Подальший розвиток нових агроформувань та їх вплив на відродження сільських територій   Ярема Л.В., Замора О.І.
30 Статистичний аналіз фінансування системи вищої освіти в Україні   Ящук Т.А., Чирва О.Г.
  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ      
31 Упрaвлiння рecурcним пoтeнцiaлoм прoмиcлoвих підприємств
  Бакало Н.В., Полякова А.О.
32 Теоретичні аспекти оцінки фінансової стійкості підприємства   Баранівський О.А.
33 Моніторинг виробничої діяльності підприємств Криворізького регіону   Берідзе Т.М., Серебреников В.М., Лохман Н.В.
34 Системний підхід до формування методів управління підприємством   Біловол Р.І.
35 Assessment of professional culture of University students and professors: the value-based approach   Blyznyuk T.P.
36 Сучасні тренди digital маркетингу   Васильців Н.М., Рожко Н.Я.
37 Теоретичні аспекти визначення та сутності економічного розвитку підприємства   Волошина О.А.
38 Розвиток маркетингових конкурентних стратегій малих і середніх підприємств в дистрибуційних мережах   Гайванович Н.В.
39 Впровадження дистанційного управління на підприємстві   Гнилянська О.В., Стукановська Н.Є.
40 Маркетингове управління громадськими організаціями   Горбовська О.О., Язвінська Н.В.
41 Особливості управління логістичними процесами на авіатранспорті. Основні інструменти і сучасні тенденції розвитку маркетингу галузі   Горохова Т.В., Фоменко Ю.Р.
42 Лояльність споживачів як основний критерій формування конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства   Гросул В.А., Калєнік К.В.
43 Формування мережевої культури в інституційному середовищі взаємодії підприємницьких структур   Данилович-Кропивницька М.Л.
44 Досвід здійснення інноваційної діяльності в Україні та світі   Данілова І.С.
45 Маркетинговий менеджмент як дієвий інструмент формування та реалізації кадрової політики медичних організацій   Дмитрук О.В., Круковська І.М., Свінцицька О.М.
46 Збереження та розвиток персоналу підприємств: проблеми та сучасні підходи до їх вирішення   Довгань Л.Є., Ткач В.В.
47 Формування конкурентних переваг підприємства шляхом підвищення його енергоефективності   Запащук Л.В.
48 Оцінка трудових ресурсів в системі стратегічного управління підприємством   Іванченко В.В., Кривда О.В.
49 Моделювання виробничих процесів автоматизованого виробництва   Квіта Г.М., Шіковець К.О., Безсмертна Ю.С.
50 Дослідження технічного рівня ливарного виробництва   Кирилюк В.С., Семенова Т.В., Семенов О.Д.
51 Сучасні інноваційно-комунікаційні технології в галузі рослинництва України   Кислюк Л.В.
52 Стратегічний підхід до управління ризиками підприємства в умовах забезпечення його соціоекологоекономічної безпеки   Коленда Н.В.
53 Вірусний маркетинг як метод електронної комерції   Кордзая Н.Р.
54 Рівень конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва за ціною   Котикова О.І., Орлов К.В., Тижневий А.В.
55 Механізм функціонування системи оцінки ефективності управління персоналом   Крамаренко А.В., Вишневська М.К.
56 Менеджмент кар’єри   Кудінова М.М., Меденець В.В.
57 Напрямки підвищення ефективності підприємницької діяльності вітчизняних підприємств   Ладунка І.С., Байдала М.О.
58 Системний підхід до управління продуктивністю підприємства   Лисенко Т.І., Усіченко І.В., Алєксєєнко І.А.
59 Дослідження впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність фармацевтичних підприємств України   Луценко І.С., Пімонова К.А.
60 Сучасний стан та тенденції інноваційного розвитку підприємств України   Лучко Г.Й.
61 Характеристика сутності та поняття дебіторської і кредиторської заборгованості   Майборода О.Є., Косарєва І.П., Корабейнікова І.О.
62 Формування економічного змісту та роль інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання   Малашенко Ю.А., Єфременко А.Г., Заволока Ю.М.
63 Формування основ класифікації послуг на пасажирському залізничному транспорті далекого сполучення   Мельник Т.С.
64 Вдосконалення стратегічного управління сільськогосподарським підприємством   Могильна Л.М.
65 Напрями підвищення конкурентоспроможності екскурсійних послуг туристичних підприємств   Нездоймінов С.Г., Петрова А.C.
66 Модель оптимізації балансу інтересів у системі органів корпоративного управління акціонерним товариством   Нусінов В.Я., Голівер В.П.
67 Органiзацiйний механiзм управлiння якiстю послуг на туристичних підприємствах   Папп В.В., Бошота Н.В.
68 Сучасний стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України   Пігуль Н.Г., Пігуль Є.І.
69 Практичні аспекти зменшення впливу ризиків на процес реструктуризації підприємств   Побережний Р.О., Рибицька Ю.Л.
70 Економічні механізми планування інноваційної діяльності підприємств   Скочиляс С.М.
71 Формування інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств   Скупейко В.В.
72 Комплексна переробка каолінів:методологічний аспект розподілу витрат   Сомова Л.І., Проха Л.М., Шишкіна А.В.
73 Перспективи розвитку аграрного підприємства – виробника експортоорієнтованої продукції   Турчіна С.Г.
74 Інтернет-маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій та складова комерційної діяльності підприємства   Ус М.І.
75 Обоснование факторов формирования имиджа туристической фирмы   Федорова В.А.
76 Фінансово-аналітична діагностика діяльності підприємств автомобільного транспорту України   Хрущ Н.А.
77 Перспективи розвитку еко-готелів в Україні: економічний і психологічний аспекти   Шувар Н.М., Закалик Г.М., Удуд І.Р.
  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА      
78

Методичні засади щодо формування та функціонування потенціалу малого бізнесу регіонів

  Бошинда І.М.
79

Концептуальні основи розвитку сільських територій

  Герцег В.А., Газуда Л.М.
80

Стратегічний аналіз середовища розвитку людського потенціалу Причорноморського регіону

  Огієнко М.М., Гуріна О.В.
81

Економетричний аналіз чинників впливу на туристичні потоки регіону

  Дружиніна В.В., Луценко Г.П., Рижак А.І.
82

Investment challenges harmonization in the Ukraine aviation transport industry

  Naumova N., Nikolaievska A.
83

Особливості розвитку регіональних ринків освітніх послуг в Україні

  Павліха Н.В., Цимбалюк І.О., Долиняк Ю.О.
84

Оцінка соціально-економічних особливостей західного регіонального ринку житлової нерухомості України

  Павлов К.В.
85

Циклічність інноваційної діяльності та конкурентоспроможність: макро- і мезорівень

  Полякова Ю.В.
86

Нормативна регламентація та регіональні особливості кадрового забезпечення інноваційного розвитку Закарпаття

  Семененко І.С., Нечитайло У.П., Семененко В.І.
87

Особливості розвитку молодіжного туризму Житомирського регіону

  Ярмолюк Д.І.
  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
     
88 Компаративний аналіз зарубіжного досвіду реалізації політики ресурсозбереження на підприємствах   Кузь А.О., Приварникова І.Ю.
89 Раціональне використання природних ресурсів в технології очищення стічних вод   Петрушка І.М., Мороз О.І., Петрушка К.І.
  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
     
90 Фактори посилення привабливості національної системи вищої освіти
  Дериховська В.І.
91 Розробка методики аналізу рівня соціально-економічних втрат переміщених закладів вищої освіти   Касич А.О.
92 Удосконалення процесу професійного навчання як напрям покращення процесів управління організацією   Мороз O.С.
93 Дослідження гендерної асиметрії на ринку праці України   Нікітіна А.В., Решетняк А.В., Решетняк Д.О.
94 Соціальна відповідальність страхового бізнесу як інструмент міжнародної конкурентоспроможності   Охріменко О.О., Гранченко Е.Е.
95 Соціальний захист прав споживачів в умовах реформування ринку електроенергії   Самойленко І.О.
96 Соціально-економічне значення споживчого кошика в Україні   Яременко Л.М., Пономаренко Я.А.
  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
     
97 Оцінка показників структури банківської системи України
  Бездітко Ю.М., Соїн А.В.
98 Характерні та обов’язкові ознаки фінансів як економічної категорії   Борисова І.С.
99 Ефективність контролю місцевих фінансів у системі бюджетного менеджменту   Виговська Н.Г., Литвинчук І.В.
100 Оцінка механізму адміністрування та регулювання місцевих податків та зборів в Україні   Кміть В.М., Вовчанський Ю.В.
101 Аналіз банківського ринку як системоутворювальної ланки фінансового сектору країни: проблеми та шляхи розвитку в контексті євроінтеграції   Колосінська М.І., Катринуца К.І.
102 Сучасний стан і перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні   Коць О.О., Гоменюк В.В.
103 Дослідження фінансових результатів діяльності страхових організацій   Лаврук Н.А., Русул Л.В.
104 Фінансові результати діяльності банківських установ України в 2014-2017 роках: стан та заходи покращення   Ларіонова К.Л., Безвух С.В.
105 Організація внутрішнього контролю кругообігу капіталу на підприємствах автотранспорту   Левченко І.А., Борівський Р.О.
106 Боргова безпека України: теоретичні засади, стан, перспективи   Меренкова Л.О.
107 Сутність та особливості функціонування криптовалют   Момот І.О., Момот Ю.Г., Козенков Д.Є.
108 Перспективи фінансової децентралізації в Україні: нормативно-правовий аспект   Остапчук В.О.
109 Вплив грошового ринку на розвиток економіки країни   Рекуненко І.І., Божко М.І., Зимогляд А.В.
110 Ризик-менеджмент у системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій   Самура Ю.О.
111 Організаційні аспекти здійснення банківського фінансового моніторингу   Світлична В.Ю., Дериволков В.О.
112 Теоретичні сутність антикризового управління на підприємстві   Сердюков К.Г., Сукрушева Г.О., Нестерова С.М.
113 Партиципаторне бюджетування як інноваційний механізм управління   Станіславчук Н.О., Демꞌянишина О.А., Мовчанюк А.В.
114 Оцінка фінансового вирівнювання доходів місцевих бюджетів: регіональний аспект   Стеценко Т.В., Пєнська І.О., Биканова А.В.
115 Теоретичні аспекти стратегії розвитку підприємства   Сукрушева Г.О., Сіра А.Ю.
116 Криптовалюти та їх місце у фінансовій системі   Федорова Ю.В.
117 Депозитна політика комерційних банків та її реалізація на регіональному рівні   Хромушина Л.А.
118 Удосконалення системи діагностики платоспроможності підприємства   Чемчикаленко Р.А., Яременко В.Г., Павленко О.О.
119 Необхідність проведення оцінки та управління фінансовим потенціалом підприємства   Шалигіна І.В.
120 Сучасний стан банківського кредитування в Україні: проблеми та перспективи   Швець Ю.О., Горбачов О.Є.
121 Критерії оцінки боргової стійкості: світова та вітчизняна практика   Школьник І.О., Івашина А.О.
122 Потенціал подальшого зростання фінансових ресурсів в Україні   Юдіна С.В., Писаревський Б.І.
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
     
123 Історичний аспект аналізу господарської діяльності та його класифікація
  Глазко Н.Д., Ващілова Н.В., Домбровська В.В.
124 Оцінка основних засобів за справедливою вартістю – вимога сьогодення   Горбань С.Ю.
125 Управління дебіторською заборгованістю підприємства в контексті її обліково-аналітичного забезпечення   Грицай О.І., Станасюк Н.С.
126 Облікові аспекти формування показників статистичної звітності   Ілляшенко К.В.
127 Теоретичні аспекти обліку і аналізу суб’єктів державного сектору в умовах соціально орієнтованої економіки   Кемарська Л.Г.
128 Особливості використання прогнозного аналізу для підвищення ефективності діяльності м’ясопереробних підприємств   Коляда А.Л.
129 Теоретичні аспекти контролю і аудиту процесу реалізації готової продукції в аграрному підприємстві   Кравченко М.В., Даценко А.Є., Золотаренко Ю.В.
130 Визначення напрямків аудиту відтворення основних засобів   Красота О.Г.
131 Особливості обліку непрофільних активів в сучасних умовах господарювання   Людвенко Д.В.
132 Дослідження теоретичних аспектів організації та здійснення безготівкових розрахунків   Матвєєв В.В., Гайдаржийська О.М., Зaдoрoжнa A.В.
133 Вплив фінансових результатів на запас фінансової стійкості підприємства   Мелень О.В., Бережна Г.М.
134 Оцінка шляхів зміцнення продуктивності праці як засобу управління ефективністю виробництва продукції в сільському господарстві   Мулик Т.О., Бельдій А.М., Левчук М.С.
135 Формування новітніх підходів до практичних потреб з організації обліку основних засобів   Поповиченко Г.С.
136 Соціальна відповідальність студентів спеціальності «Облік і оподаткування»   Сарапіна О.А., Стефанович Н.Я.
137 Амортизація плодоносних рослин: бухгалтерський погляд   Славкова О.П., Гаркуша С.А.
138 Організація обліку виробничих запасів підприємства та шляхи його удосконалення   Тарасова Г.О., Гулевич С.В.
139 Розрахунок коефіцієнтів ліквідності за балансом, врахування фінансових і виробничих особливостей підприємства при здійсненні коефіцієнтного аналізу ліквідності   Чайка Т.Ю., Лошакова С.Є., Водоріз Я.С.
140 Сучасні шляхи підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю   Шехтерле Р.Р.
  СТАТИСТИКА      
141 Статистичний аналіз стратифікації українського суспільства за рівнем доходів
  Аксьонова І.В.
  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
     
142 Блокчейн в економіці та бізнесі
  Бабенко К.Є.
143 ІТ-технології та бізнес-аналітика   Гафіяк А.М.
144 Функціонування механізму взаємодії банківського та реального секторів в Україні   Задорожня Т.М., Параниця Н.В.
145 Basis of development of enterprise development strategy   Zaika Y.A., Kunts S.A.
146 Оцінка ризику неплатоспроможності страхової організації   Кисільова І.Ю.
147 Особливості програмного рішення SAP Business One в управлінні сучасним підприємством   Марусей Т.В., Білик Т.Л.
148 Cтохастичні методи у фінансовому моделюванні   Янішевський В.С.