авантажити журнал - Економіка та суспільство, # 16/2018
Download journal - Economy and Society, # 16/2018

 Назва статті

Повний
текст

Full-text

 Автори
  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ      
1 Вимірювання соціальної ефективності екологічних заходів: міжнародний досвід та проблеми України
  Островський І.А., Рибак Г.І., Гайденко С.М.
2 Стан і перспективи конкурентоспроможності економіки України   Пронкіна Л.І., Гавриш О.М.
3 What is the role of consulting in logistics?   Remyha Y.S., Tyrpak M.O.
  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ      
4 Теоретичні підходи до оцінки протекціонізму в міжнародній торгівельній практиці
  Баєва О.І.
5 Глобальні економічні трансформації та їх особливості на сучасному етапі   Батюк Л.А., Резницька Т.О.
6 Особливості створення і просування українських брендів на міжнародних ринках   Богоявленський О.В., Остапенко О.Д.
7 Глобальна конкурентоспроможність країни: обгрунтування категорії, типи, фактори та наслідки   Войнова Є.І.
8 Проблемы развития мировой экономики в настоящее время   Герасименко А.И.
9 Аналіз зовнішньоторговельних відносин України і Китайської Народної Республіки   Глущенко Я.І., Сторчак В.М.
10 Аналіз ділової культури Німеччини на основі критеріїв систематизації ділових культур   Дуна Н.Г., Черномаз П.О., Кухар Е.І.
11 Ефективність роботи гідроенергетики провідних країн світу   Нараєвський С.В.
12 Правові аспекти державного регулювання іноземного інвестування в Україні   Новікова Л.В., Чернишова Л.О.
13 Підсумки вступу в дію положень ПВЗВТ: основні проблеми та перспективи   Осіпова Л.В.
14 Структуровані продукти й синтетичні інструменти на глобальних фінансових ринках     Пробоїв О.А., Роговська-Іщук І.В.
 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

     
15 Молокопереробна промисловість України, як системоформуюча складова національної економіки
  Антощенкова В.В.
16 Теоретичні засади управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств   Бережницька Г.І.
17 Державна політика України в інвестиційній сфері: концептуальні та прагматичні аспекти   Вербіцька І.І.
18 Вплив галузевих особливостей на формування ринку олійно-жирової продукції в Україні   Гарбар В.А.
19 Сутність організаційно-економічного механізму державного регулювання галузі   Грищук С.В.
20 Структурна характеристика та методичнi аспекти оцiнки розвитку роздрiбної торговельної мережi України   Кавун-Мошковська О.О.
21 Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій: світові та національні тенденції   Калачевська Л.І.
22 Стан та особливості удосконалення механізмів регулювання портової галузі України   Коваль В.В., Котлубай В.О., Горбаченко С.А.
23 Сутність та тенденції розвитку венчурних інвестиційних фондів в Україні   Кушнір С.О., Павленко Н.І.
24 Аналіз тенденцій розвитку галузі птахівництва в Україні   Лаготюк В.О.
25 Основні аспекти впровадження системи державних закупівель ProZorro   Марусей Т.В.
26 Соціальні і економічні аспекти забезпечення збалансованого еколого-економічного розвитку в Україні   Мельник В.В.
27 Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарських кооперативів в Україні   Міракін В.В.
28 Характерні особливості та динаміка розвитку виробництва хмелю в Україні (на прикладі ТОВ «Вертокиївка-Хміль»)   Мірзоєва Т.В., Ніколаєнко С.А.
29 Ретроспективний аналіз розвитку ринку інтернет-провайдингу в Україні   Могилова А.Ю., Девлетшаєва А.Г.
30 Інноваційна та креативна економіка як умова модернізації національного господарства України   Пакуліна А.А., Євсєєв А.С.
31 Корупція в Україні: рахункова палата потребує зміцнення механізмів правової держави   Петренко П.С.
32 Трансформація національної економіки в глобальному вимірі   Рехтета О.М., Рехтета І.І.
33 Інвестиційно-інноваційні складові розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні   Рязанова Н.О.
34 Концепції формування механізмів управління розвитком туристичної галузі в Україні в умовах євроінтеграції   Шелеметьєва Т.В.
35 Державне регулювання природних монополій в умовах глобальної економіки та розвитку науково-технічного прогресу   Шраменко О.В., Полякова О.М.
  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ      
36 Ресурсний потенціал металургійних підприємств інноваційної спеціалізації   Андрусь О.І., Колосенко К.О.
37 Сучасні тенденції корпоративних освітніх процесів та професійного навчання персоналу на підприємстві   Бабич Д.В., Свідерський В.П., Четверікова А.В.
38 Сутність комунікацій на промисловому підприємстві   Безчасний О.У.
39 Методи забезпечення ефективного управління персоналом підприємства   Бовкун О.А.
40 Удосконалення асортиментної політики торговельного підприємства у сфері моди   Бондаренко С.М., Палагін Ю.О., Бондаренко Б.С.
41 Удосконалення бізнес-процесів підприємства з використанням методів експертного аналізу   Гаврильченко О.В.
42 Розробка методичного підходу до оцінювання ефективності діяльності підприємства за маркетинговою та інформаційно-комунікаційними складовими   Герасимов О.К.
43 Диверсифікація як один із елементів економічного зростання підприємства   Гладка А.В.
44 Типологія рекламного персонажу   Горда Л.О., Соломянюк Н.М.
45 Корпоративні свята як інструмент внутрішнього управління персоналом   Григор’єва О.В., Іщенко О.С.
46 Маркетинг інновацій як інструмент успішного бізнесу   Гризовська Л.О., Романова А.В.
47 Ефективність управління маркетинговою діяльністю на підприємстві   Гризовська Л.О., Сітарчук О.В.
48 Influence of EU general data protection regulation for marketing in Ukraine   Drokina N.I.
49 Оцінка лідерських компетенцій керівників – лідерів машинобудівних підприємств   Жарик Є.А., Гуржій Н.М.
50 Інтегрований підхід до інноваційності   Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П., Швед Л.Р.
51 Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах формування територіальних громад   Збарська А.В., Алєксєєва Ю.Ю.
52 Моделювання економічної стійкості сільськогосподарських підприємств   Клочко Т.А.
53 Економічне обґрунтування інноваційних технологій зберігання зерна   Коваленко М.В.
54 Інноваційний напрямок розвитку системи управління підприємством   Коваль О.Г., Мишко О.В., Струс Р.В.
55 The methods of developing the marketing strategy of tourism enterprises   Kozhukhіvska R.B.
56 Соціально-відповідальний маркетинг алкогольних напоїв: зв’язок із мотивацією споживачів   Козин Л.В.
57 Оптимізація структури капіталу підприємства   Корбутяк А.Г., Одайська Н.М.
58 Теоретичні основи систематизації поняття «оборотний капітал» та характеристика  його складових елементів   Косарєва І.П., Великий Ю.М., Капустенко Ю.М.
59 Впровадження Інтернет-маркетингу для просування продукції підприємства (на прикладі ТОВ «Барин»)   Кузьменко А.В., Третяк Ю.І.
60 Напрямки вдосконалення організації оплати праці на підприємствах   Ладунка І.С., Зажерило А.І.
61 Підходи до ідентифікації та оцінки фінансових ризиків підприємства   Литовченко О.Ю.
62 Сучасні підходи до оцінювання інвестиційно-інноваційного потенціалу промислового підприємства   Матросова В.О., Матросов О.Д., Доуртмес П.О.
63 Механізм реалізації політики антикризового фінансового управління на підприємстві   Мельник Л.М., Автонас О.І.
64 Проектний підхід в управлінні інноваційним розвитком підприємств атомної енергетики   Мохонько Г.А., Тарасенко К.В.
65 Конкурентна розвідка як інструмент інформаційно-аналітичного супроводу забезпечення інформаційної безпеки підприємства   Мужанова Т.М.
66 Комерціалізація в системі управління інноваційною діяльністю   Олефіренко О.М., Нагорний Є.І., Шевлюга О.Г.
67 Аналіз та перспективи розвитку авіакомпаній України   Олешко Т.І., Токар В.В.
68 Особливості механізму управління економічною безпекою підприємства   Оніщенко М.Л., Сюркало Б.І.
69 Практичні аспекти використання аутсорсингу на підприємствах чорної металургії   Педько А.Б., Черніков В.Г.
70 Вдосконалення системи управління персоналом промислового підприємства   Пуртов В.Ф., Перепічай К.С., Онищенко К.І.
71 Формування та реалізація інноваційної стратегії розвитку підприємства   Свідерський В.П., Пустова В.В., Лазарєв Б.О.
72 «Direct – costing»: системи управління підприємством   Синицінa Ю.П.
73 Методологія аналізу збутової діяльності підприємства   Слєсь І.Р., Круш П.В.
74 Удосконалення комунікаційної політики підприємства   Слюсарєва Л.А., Костіна О.М.
75 Сучасний стан малого бізнесу: європейський досвід, національні реалії та регіональні особливості   Стегней М.І., Бошинда І.М.
76 Управління брендами в діяльності торгівельного підприємства   Тертичний О.О., Розумна І.С.
77 Інформаційна логістика бізнес – процесів у системі стратегічного управління   Титенко Л.В.
78 Впровадження impact-інвестування в Україні   Тищенко В.В.
79 Статус криптовалют в Україні та інших країнах світу   Ткачук І.І.
80 Зарубіжний досвід підтримки малого бізнесу: уроки для України   Томнюк Т.Л.
81 Самофінансування підприємства: механізм реалізації в умовах відкритої та прихованої форм   Фурик В.Г., Ткачук Л.М., Гринь А.О.
82 Домінанти публічно-приватного партнерства   Хмурова В.В., Яцишина К.В.
83 Стан та особливості стратегічного планування діяльності сільськогосподарських підприємств   Шквиря Н.О.
84 Механізм формування фінансових ресурсів підприємств   Щербань О.Д., Коновал А.В.
85 Шляхи покращення фінансового стану підприємства в сучасних умовах   Юрій Е.О., Руснак Т.В.
86 Чинники формування конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору економіки   Юхименко П.І., Бабицька О.О., Приходько Т.В.
  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА      
87

Вплив добровільного медичного страхування на соціально-економічний розвиток регіону

  Вороніна О.О., Рибак А.І.
88

Оцінка цільової програми запобігання та лікування туберкульозу у Закарпатській області

  Гордієнко В.О., Борвінко Е.В.
89

Методичні підходи до оцінки рівня інноваційного розвитку регіону

  Іртищева І.О., Стегней М.І., Михайлов М.С.
90

Аналіз дієвості механізму антикризового управління в Закарпатській області

  Мікловда В.П.
91

Шляхи вдосконалення механізму формування інвестиційного клімату в регіонах країни (на прикладі Закарпатської області)

  Папп В.В., Гобрей М.В.
  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
     
92 Эффект декаплинга как инструмент анализа воздействия экономического развития на состояние окружающей среды в контексте устойчивого развития
  Баржина А.В.
93 Аналіз та оцінка напрямків вдосконалення стратегії ресурсозбереження лісогосподарювання в Україні   Скляр Є.В., Кушнір В.Д.
94 Оцінка туристичної привабливості Одеського регіону   Федоренко М.А.
95 Парадигма інтегрованого управління в контексті забезпечення сталого водокористування   Штогрин Г.С.
  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
     
96 Удосконалення механізму врегулювання дисбалансу системи вищої освіти та ринку праці   Бачинська О.М., Гуменюк І.Л., Кушнір Л.А.
97 Зовнішні джерела фінансування творчих стартапів   Букацелі А.В.
98 Особливості навчання працівників у системі талант-менеджменту: світова практика та рекомендації   Винничук Р.О.
99 Соціально-економічний механізм регулювання системи мотивації праці в умовах сучасної інноваційної динаміки   Гарник О.А.
100 Визначення методів дослідження гендерної складової ринку праці   Лисенко С.М., Дяченко Н.І., Гуляс Я.Ю.
101 Соціальний захист безробітних в контексті діяльності Державної служби зайнятості України: аналіз основних тенденцій   Мантур-Чубата О.С., Боронюк Л.В.
102 Впив міграції молоді на показники вступу до вищих навчальних закладів регіону   Овчиннікова О.Р.
103 Вплив сучасних соціально-економічних трансформацій в Україні на формування міграційних настроїв населення   П’ятковська О.Р.
104 Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в умовах інтенсивної автомобілізації в Україні   Урбанович В.А., Громова А.Є.
  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
     
105 Інноваційні програми забезпечення прозорості публічних фінансів   Бухтіарова А.Г., Кибенко Є.О.
106 Особливості управління банківськими ризиками   Водяницька О.В., Соколова Н.В., Серьогін С.С.
107 Практика здійснення дистанційного нагляду НБУ за діяльністю банків в Україні   Ганзюк С.М., Голубєва Н.С., Бяла Г.Г.
108 Економічна сутність фінансової політики соціально-економічного розвитку   Гарбар Ж.В., Кондукоцова Н.В.
109 Теоретичні основи тінізації та детінізації української економіки   Грановська І.В.
110 Європейський досвід бюджетної децентралізації  та перспективи для України   Демченко О.П., Яковенко К.А.
111 Розвиток технологічних платформ як інструмент реалізації інноваційного потенціалу в Україні   Демчишак Н.Б., Біленька В.А.
112 Внутрішній аудит управління ліквідністю банку   Запорожець С.В.
113 Історико-економічні аспекти дослідження державного боргу   Ізюмська В.А., Куряча Н.В.
114 Формування та використання місцевих бюджетів України в умовах децентралізації   Конєва І.І.
115 Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні   Мілошевич Н.В.
116 Фінансові аспекти впливу сталого туризму на економічний розвиток суспільства   Москальов А.А.
117 Перспективи формування портфелю цінних паперів банку з використанням фундаментального аналізу   Онищенко Ю.І., Григор’єва Н.І.
118 Аналіз рентабельності страхових продуктів страхування життя на прикладі страхової компанії «ТАС»   Романовська Ю.А., Покиньборода А.О.
119 Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку   Рущишин Н.М., Костак З.Р.
120 Економічна сутність фінансової стійкості підприємства   Салькова І.Ю., Санцевич В.О.
121 Домінанти впливу макроекономічних показників на добробут нації   Сидор І.П.
122 Стратегічні пріоритети розвитку послуг небанківських фінансових інституцій в Україні: трансформація вимог з боку юридичних осіб-споживачів   Стеценко Б.С.
123 Забезпечення стабільності банківської системи в умовах фінансової кризи   Стечишин Т.Б., Дідик М.М.
124 Державний фінансовий аудит як перспективна форма фінансового контролю   Табенська Ю.В.
125 Особливості формування місцевих бюджетів в умовах створення об’єднаних територіальних громад   Татарин Н.Б., Снітко С.О.
126 Сутність фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів та прогнозування їх обсягу   Теслюк С.А.
127 Технологія управління ліквідністю комерційних банків: теоретичний аспект   Федишин М.П., Слусаряк М.М.
128 Фінансове планування та прогнозування на підприємстві: проблеми та перспективи   Чемчикаленко Р.А., Сукрушева Г.О., Іващенко Д.І.
129 Грошові потоки підприємства: особливості оцінки ефективності їх формування та використання   Чемчикаленко Р.А., Бондаренко Н.В., Кравченко О.І.
130 Розвиток фондів прямого інвестування: світовий досвід та перспективи для України   Шкварчук Л.О., Русіян А.В.
131 Аналіз деяких індикаторів фінансової безпеки банківської системи Україні   Штефан Л.Б.
132 Теоретичні та практичні аспекти функціонування Державної казначейської служби в бюджетній системі України   Юрій С.М.
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
     
133 Дебіторська заборгованість: обліково-аналітичні аспекти   Бабіченко В.В.
134 Проблеми вартісного виміру процесів природокористування в економічній теорії та бухгалтерському обліку   Ганусич В.О., Шеверя Я.В.
135 Методика аудиту нематеріальних активів: вітчизняна та зарубіжна практика   Гевлич Л.Л., Мошура Л.О.
136 Планування виробничо-господарської діяльності на підприємствах сільськогосподарської промисловості   Данькевич Н.С., Михайленко О.В.
137 Організація обліку фінансових інвестицій на підприємстві   Дутова Н.В., Щербіна А.О.
138 Питання щодо управління витратами підприємства   Клімович І.М., Галкіна Ю.Ю.
139 Внутрішній контроль обліку витрат: методичні аспекти   Криванич М.Ю., Артюх О.В.
140 Критична характеристика досвіду зарубіжних країн щодо обліку, аналізу та аудиту витрат сільськогосподарського підприємства   Лещінська А.В.
141 Сучасні тенденції розвитку податкового аудиту прибутку – інструмент збільшення податкових надходжень   Малярчук А.К., Шевчук Л.П., Шкапоїд В.В.
142 Формування та розподіл прибутку на підприємствах молочної промисловості   Михайленко О.В., Купрієнко А.Д.
143 Актуальні проблеми використання програмного забезпечення для ведення обліку та формування звітності     Подаков Є.С., Пристемський О.С.
144 Порівняльний аспект обліку дебіторської заборгованості підприємства за  П(С)БО та МСФЗ     Шехтерле Р.Р.
  СТАТИСТИКА      
145 Сучасний стан кондитерського виробництва як сегменту харчової промисловості   Назарова О.Ю., Чуприна О.А.
146 Аналіз внутрішнього та зовнішнього міграційного руху населення України   Сьомченко В.В., Рубан А.А.
  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
     
147 Особливості марковського моделювання для оцінювання надійності технічних систем   Геселева Н.В., Пронюк Г.В.
148 Моделювання залежності валового регіонального продукту від сільського господарства України на основі лонгітюдних даних   Зомчак Л.М., Умриш Г.Т.
149 До проблеми запобігання хаосу економічних систем   Касьянова Н.В., Кавун І.С.
150 Методи планування виробничої програми підприємства   Климко О.Г.
151 Економіко-математичне моделювання комунікаційної складової рекламної стратегії торговельного підприємства   Панасенко Н.Л., Щербініна С.А., Мирошниченко Т.С.
152 Модель Блека-Шоулза з обмеженням   Янішевський В.С.