Завантажити журнал - Економіка та суспільство, # 19/2018
Download journal - Economy and Society, # 19/2018

 Назва статті

Повний
текст

Full-text

 Автори
  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ      
1 Розвиток технології обслуговування і ефективного продажу VIP-клієнтам банківських продуктів
  Гиршкан Р.Р., Гут Л.В.
2 Формування підприємницької свідомості українського селянина   Іванишин В.В., Печенюк А.В., Печенюк А.П.
3 Ринковий фундаменталізм як мейнстрімний напрямок сучасних глобалізаційних процесів та його вплив на економіку України   Колобердянко І.І., Конєв В.В.
4 Теоретичні аспекти формування заощаджень домашніх господарств   Піонт Н.С.
5 Потенціал «темного» туризму в країнах Європи   Сардак С.Е., Таран С.В.
6 Основні підходи до змістовного наповнення категорії «ринок»   Шадура-Никипорець Н.Т., Мініна О.В.
  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ      
7 Особливості боротьби з відмивання грошей: міжнародний та національний рівень
  Венгерська Н.С., Удодова Я.В., Куценко В.І.
8 Гармонізація національного законодавства у сфері туризму з законодавством Європейського Союзу   Горіна Г.О.
9 ТНК та їх роль у сучасних міжнародних економічних відносинах   Качур А.В., Могилко Д.М.
10 Інноваційні зрушення в сфері управління персоналом в умовах глобальної економіки   Колобердянко І.І., Метельська Н.С.
11 Особливості та наслідки фінансової глобалізації в сучасних умовах   Харун О.А., Матюх І.А.
12 Роль інноваційних та інформаційних технологій в стратегіях розвитку ТНК в умовах глобалізаційних змін   Полоус О.В., Сон Сюйшен, Ху Ченьсін
13 Розвиток індустріального туризму в Європі   Сардак С.Е., Власов Є.І.
14 Звітність з трансфертного ціноутворення: гострі питання в українських реаліях   Чернікова І.Б., Якуба Є.В.
15 Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні   Шелест О.Л., Криворучко Ю.О.
16 Світова мережа центрів спільного обслуговування: перспективи інтеграції України   Широкова М.С.
 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

     
17 Відновлювальна енергетика: соціальний аспект
  Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Смертенюк І.І.
18 Шляхи удосконалення державного регулювання агровиробництва   Вакуленко В.Л.
19 Складові частини земельного капіталу сільськогосподарських підприємств   Гаража О.П.
20 Особливості мотиваційної філософії державних службовців в Україні   Герасименко О.В., Лазорко Л.П., Калагурка С.Т.
21 Вплив економічних факторів на міграційну активність населення у регіонах України   Гончарук А.В.
22 Роль венчурних інститутів спільного інвестування в забезпеченні інноваційного розвитку України   Діденко Л.В., Ватоян А.М., Єрьоміна М.А.
23 Особливості економічного механізму бурякоцукрового підкомплексу та чинники його регулювання   Жидовська Н.М.
24 Вплив тіньового сектору на стан української економіки   Жмурко Д.С., Дорошенко Г.О., Бабіч С.М.
25 Конкуренція на ринку соняшникової олії   Катран М.В.
26 Підтримка інклюзивного розвитку малих сімейних ферм   Киризюк С.В.
27 Виробники мінеральних добрив в Україні: проблеми та перспективи їх діяльності   Ляховська О.В.
28 Підвищення рівня конкурентоспроможності  інтелектуального продукту в Україні   Мєшкова-Кравченко Н.В., Тарасюк А.В.
29 Аналіз розвитку водогосподарського комплексу регіонів України   Пахота Н.В.
30 Зміни у структурі валового регіонального продукту і сукупна продуктивність праці   Пелех О.Б.
31 Перспективи розвитку ринку зерна в Україні   Потравка Л.О., Пічура В.І.
32 Досягнення цілей сталого сільського розвитку: досвід Ізраїлю   Риковська О.В.
33 Проблемні аспекти стратегічного і оперативного характеру об’єднаних територіальних громад   Сіренко К.Ю.
34 Основні аспекти сучасного стану діяльності малих та середніх підприємств текстильної промисловості   Скиба М.В.
35 Розвиток української економіки в умовах глобалізації: уроки ірландського досвіду   Стройко Т.В., Удовіченко О.Р.
36 Розмежування понять «оплата праці» та «заробітна плата»   Тибінка Г.І., Брик Г.В., Кохана Т.М.
37 Тінізації економіки: причини та особливості впливу на економічний розвиток   Цвігун Т.В., Нечипорук О.І.
38 Тенденції та проблеми розвитку ІТ-галузі: кадровий аспект   Шестакова А.В.
39 Сучасні тенденції розвитку потенціалу туристичної галузі України та Запорізького регіону   Юхновська Ю.О.
40 Розвиток блокчейн-технологій в україні та світі   Ющенко Н.Л.
41 Сільськогосподарські кооперативи: проблеми і перспективи   Ярема Л.В.
  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ      
42 Розвиток екотуризму на засадах функціонування підприємництва
  Безугла Л.С.
43 Оцінка конкурентних переваг розвитку підприємництва в сфері туризму на основі SWOT-аналізу   Биба В.В., Теницька Н.Б., Білизна А.Р.
44 Вибір оптимального методу просування компанії на основі дослідження переваг та недоліків онлайн та офлайн реклами   Білик І.І., Кіндій М.В., Сітнікова І.О.
45 Особливості роздрібної торгівлі фешн-виробами   Бондаренко С.М.
46 Особливості функціонування підприємств на сучасному ринку банківських послуг України   Могилова А.Ю., Борисов Є.В.
47 Проблеми та напрями ефективного управління побутовими відходами в сучасних умовах   Волошина О.А., Стеценко Ю.В.
48 Організаційно-управлінська безпека банків: теоретичний аспект   Волченко Н.В., Клєцова Н.В.
49 Роль професіоналізму керівника людськими ресурсами в системі управління проектами   Гвазава Н.Г.
50 Методичний підхід до оцінювання ефективності маркетингового забезпечення діяльності підприємства   Герасимяк Н.В., Ковальчук О.В., Даценко В.В.
51 Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент комунікацій   Головчук Ю.О., Мельник Ю.В., Козуб М.В.
52 Психологічні аспекти впливу product placement на споживачів   Головчук Ю.О., Чорноконь С.М.
53 Оцінювання інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання: теоретичний і методичний аспект   Гребенікова О.В., Наточій А.В.
54 Сутність поняття ринкової стратегії та її місце в системі міжнародного маркетингу   Гулик Т.В., Крюк В.В.
55 Інтелектуальний капітал як основа інноваційного розвитку підприємства   Дашевська А.А., Лук’янова В.В.
56 Сучасні методологічні аспекти визначення кредитоспроможності підприємств   Дехтяр Н.А., Бондаренко А.Ф., Моісеєнко М.А.
57 ТНК і високотехнологічний бізнес: вигоди та ризики для України   Джур О.Є., Оксень К.О.
58 Інноваційні технології подання інформації в Інтернет-рекламі   Дибчук Л.В., Васількова А.О.
59 Інвестиційна привабливість хлібопекарської галузі України. Аналіз змін ринку   Дроздова В.А., Орявська О.О.
60 Еволюція менеджменту: основні аспекти в контексті сучасних викликів   Захарчин Г.М., Склярук Т.В.
61 Особливості формування факторів інвестиційного потенціалу підприємства   Зудова І.Ю., Щиголєва А.В.
62 Проблеми виявлення та подолання негативного впливу чинників демотивації персоналу на результативність праці   Іваницька С.Б., Галайда Т.О., Дяченко Ю.О.
63 Соціальна відповідальність бізнесу в контексті кризових явищ у виробничій сфері   Коваль Л.П., Мельник В.В.
64 Планування людських ресурсів з урахуванням ризик-факторів   Ковтуненко Ю.В., Пінчук А.А., Мамбетов Ю.В.
65 Потенціал українських підприємств на національному та міжнародному ринку плодово-ягідної продукції   Колокольчикова І.В.
66 Вибір показників оцінки ефективності виробництва молока на аграрних підприємствах для цілей бенчмаркінгу   Кореньок Д.В., Старіков О.Ю.
67 SFA-системи як інструмент підвищення ефективності продажів   Крупчатнікова Т.С., Буга Н.Ю.
68 Значення мотивації праці в діяльності підприємства та шляхи її підвищення   Курченко А.В., Левченко Ю.Г.
69 Управління часом. Значення оптимізації використання часу   Лазоренко Т.В., Бринчак М.М.
70 Формування системи аналізу та управління комплексом маркетингових комунікацій підприємства   Левицький В.В.
71 Особливості управлінського контролю в діяльності організацій   Лозовський О.М., Романчук Р.А.
72 Оцінка діяльності лісового господарства України у контексті вимог часу   Макаренко C.C.
73 Оцінка персоналу: сучасні методи та інструменти її проведення   Малтиз В.В., Тарасенко Ю.В.
74 Оцінка якості продукції промислового підприємства   Малюк О.С., Саприкіна Т.В.
75 Механізм забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання   Марина А.С., Єланська Н.О., Петренко М.А.
76 Ділова активність: теоретичні аспекти та особливості формування   Мартусенко І.В., Дончак Л.Г.
77 Конкурентні стратегії: сутність та особливості формування на сільськогосподарському підприємстві   Масюк Ю.В.
78 Innovative development of industrial enterprises on the basis of adaptive process   Mehovich S.A., Siketina N.H.
79 Аналіз стану ринку освітніх послуг Луганської області за економічними спеціальностями   Мінакова В.О.
80 Управління маркетинговим комплексом підприємства: поняття, принципи, методи   Москаленко В.А.
81 Особливості організації «Фреш логістики» в Україні   Наконечна Т.В., Качмар Р.Я., Свірська В.Є.
82 Діагностика в системі менеджменту вітчизняних підприємств   Олійник Т.І.
83 Розробка структури та класифікації бізнес процесів підприємств торгівлі   Ольшанський О.В.
84 Інтегральна оцінка корпоративної соціальної відповідальності промислового підприємства   Письменна О.О., Сомова Л.І., Папуша Є.
85 Competitors’ analyses in the digital business environment   Pidhurska I.A., Lehkyy O.A.
86 Напрями зміцнення конкурентних позицій підприємств легкої промисловості в сучасних умовах господарювання   Пісний Б.М., Кучер Л.Р., Маслей В.
87 Вдосконалення маркетингової стратегії ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»   Пономаренко І.В., Раллє Н.В.
88 Теоретичні основи управління змінами на підприємствах   Порудєєва Т.В., Кишковська О.Л., Скрипник К.М.
89 Реінжиніринг бізнес-процесів як сучасна концепція управління   Продіус О.І., Найда Є.Д.
90 Бенчмаркінг як інструмент удосконалення бізнес-процесів підприємства   Продіус О.І., Прокоф'єва В.К.
91 Особливості відкриття ресторанів сімейного типу   Ралко О.С., Федченко Н.А.
92 Формування програми цифрового маркетингу підприємства   Савчук Т.А., Язвінська Н.В.
93 Особливості планування інвестиційної стратегії розвитку на підприємствах в сучасних умовах   Сазонова С.В.
94 Діагностика причин кризи машинобудівних підприємств України   Сак Т.В.
95 Обґрунтування комунікаційної політики суб’єкта господарювання   Семенова Т.В., Клейн К.В.
96 Інноваційні технології в логістичній системі   Середницька Л.П., Волинець В.В.
97 Основні аспекти управління персоналом в сучасних економічних умовах України   Смирнова І.І., Шевяков Д.В., Курченко В.С.
98 Впровадження логістичної системи до механізму управління економічною безпекою підприємства   Судакова О.І., Миськов О.О., Зимогляд Ю.С.
99 Потенциал альтернативных источников энергообеспечения   Сулейманов Чингиз Рушан оглы
100 Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємств в Україні   Суханова А.В., Котик Б.Ю.
101 Проблеми управління маркетинговою діяльністю підприємств молочної галузі   Тарасюк А.В., Олійник Н.М., Мамєдова А.С.
102 Тенденції розвитку інноваційної діяльності в України   Тищенко В.Ф., Шиголь Ф.А., Красна А.О.
103 Діагностування інвестиційної активності вантажних автотранспортних підприємств Київського регіону   Хобта М.О., Сукманюк В.М., Гончар Т.М.
104 Використання тренінгових програм як напрям підвищення діяльності підприємства   Холодницька А.В., Котеленець А.М.
105 Управління інноваціями в сфері інформаційного забезпечення підприємства   Христенко О.В., Кравченко Р.В.
106 Креативна економіка: світовий досвід та уроки для України   Чевганова В.Я., Введенська А.В., Заплава О.Ю.
107 Стратегічне управління освітньою діяльністю в ЗВО   Черниш О.В.
108 Актуальні проблеми та перспективи розвитку сфери туризму в Україні   Шацька З.Я., Акульшин М.І.
109 Аналізування якості, гнучкості та адаптивності економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів   Шуляр Р.В.
110 Дослідження потенціалу ринкового середовища функціонування підприємств   Яремко А.Д.
111 Роль стратагем при формуванні стратегічного мислення менеджера   Яроміч С.А., Бекетова О.А., Комарова Т.С.
  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА      
112

Стратегія управління конкурентними перевагами регіону 

  Білик В.В.
113

Напрями розвитку систем управління в умовах діджіталізації бізнесу України

  Гуренко А.В., Гашутіна О.Е.
114

Ґенеза поняття «потенціал» як базової економічної категорії соціально-економічного потенціалу регіону

  Добрик Л.О.
115

Теоретичні засади здійснення транскордонного співробітництва підприємств

  Зеліч В.В.
116

Дослiдження IT-галузi як важеля економічного розвитку країни і Харківського регіону

  Кирiй В.В., Зiнченко М.Е., Шелефонтюк В.Р.
117

Інструменти стимулювання просторової інтеграції бізнесу в регіоні: організаційно-інституційний контекст впровадження нової індустріальної політики

  Кушнірецька О.В., Ткаченко О.О.
118

Аспекти використання відновлюваних джерел енергії у сфері життєзабезпечення міста

  Мельникова М.В., Градобоєва Є.С.
119

Стратегічні цілі забезпечення сталого розвитку регіону

  Порудєєва Т.В., Міхневич В.О., Єдина Ю.Г.
120

Методичні підходи до оцінки людського потенціалу на рівні регіону

  Сорока О.В., Кривцова М.С.
121

Идентификация проблемы экономическим агентом

  Халилов А.Э.
  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
     
122 Екологічно-безпечний туризм в Одеській області
  Арестов С.В.
123 Environmental tax as a factor of effective impact on rate of waste produced by enterprises   Hromadska A.V., Khmilevska A.O., Lazorenko T.V.
124 Просторовий розподіл ризиків вітрово-ерозійної деструкції грунтів Сухого Степу в системі еколого-економічної оцінки земельних угідь Херсонської області   Дудяк Н.В.
125 Теоретико-методологічні підходи та критерії оцінювання продуктивного потенціалу сільськогосподарських земель   Лавринюк Н.В., Якимовська А.В.
126 Перспективи диверсифікації діяльності підприємств лісового господарства Запорізької області   Сидорченко Т.Ф., Черненко Г.О.
  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
     
127 Історичні аспекти розвитку нормування праці
  Гірман А.П., Пасічник Д.В.
128 До питання планування території сільських населених пунктів, розроблення генеральних планів та іншої містобудівної документації   Гопцій О.Б., Масленнікова В.В., Черевко І.В.
129 Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні на прикладі ТОВ «Машівка-Агро-Альянс»   Іваницька С.Б., Галайда Т.О., Сокура С.О.
130 Саморегуляція соціальної політики в умовах безперервного розвитку економічної системи   Коваль Н.О., Ткачук Л.М.
131 Сучасні тенденції у сфері управління персоналом   Колобердянко І.І., Бражник Д.Г.
132 Удосконалення системи управління розвитком персоналу організації   Кузьменко А.О., Мирошниченко Г.Б.
133 Людський капітал як важіль антикризового регулювання: теоретико-методологічний аспект   Лелюк О.Ю., Калінін В.В.
134 Методичні та психологічні засади експертного оцінювання результатів наукової діяльності вчених   Литовченко І.В.
135 Методи підвищення кадрового потенціалу   Малтиз В.В., Тонких І.О., Кардашевська М.А.
136 Наукові підходи щодо розробки стандартів професійної компетентності сучасних робітників   Полусмяк Ю.І.
137 Система охорони здоров’я як механізм реалізації моделі загального добробуту в Скандинавському регіоні   Приятельчук О.А.
138 Професійна освіта та професійна орієнтація як інструмент прогнозування та регулювання ринку праці   Сапельнікова Н.Л., Решетова Г.І.
139 Фінансування управління та розвитку персоналу   Сардак С.Е., Новосьолова А.С.
  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
     
140 Реформування системи регулювання фінансового ринку: досвід Великобританії
  Балянт Г.Р., Галіцейська Ю.М.
141 Аналіз та оцінка ризиків в процесі залучення коштів вітчизняними банками   Білава О.С., Татьяніна С.М.
142 Детермінанти інвестиційної діяльності комерційних банків   Брежнєва-Єрмоленко О.В., Золотарьова О.В., Москаленко К.О.
143 Контролінг у розрізі фінансової безпеки на виробничому підприємстві: основні аспекти та теоретичні засади   Сабліна Н.В., Бурма Є.С.
144 Асортиментна політика – важливий інструмент товарної політики торговельного підприємства   Василиха Н.В.
145 Місцеві податки і збори та їх роль у формуванні податкових надходжень місцевих бюджетів в Україні: регіональний аспект   Волощук Р.Є.
146 Особливості розвитку ринку електронних платіжних систем в Україні   Головко О.Г., Мороз О.К.
147 Реформування банківської системи України: проблеми та перспективи   Данік Н.В., Тихонова Т.Р., Деркач М.А.
148 Проблеми та перспективи оптимізації видатків місцевих бюджетів України в умовах реформи децентралізації   Дем’янюк А.В.
149 Оцінка ефективності управління фінансовою стабільністю ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на основі аналізу показників його фінансово-господарської діяльності   Доценко І.О., Дубицька Л.В.
150 Вплив криптовалют на економіку країни   Дученко М.М., Павленко Т.В.
151 Результативність та ефективність діяльності страхових компаній: проблеми та перспективи розвитку   Жаворонок А.В., Павлій М.В.
152 Зростання капіталу комерційного банку шляхом залучення субординованого боргу   Клименко С.О., Сімонян Л.А.
153 Принципи фінансової діяльності підприємств малого бізнесу в умовах конкуренції   Клименко С.О., Сімонян С.А.
154 Дисбаланс у фінансуванні інноваційних драйверів національної економічної безпеки України   Колосок С.І., Захаркіна Л.С.
155 Аналіз ефективності діяльності підприємств текстильної промисловості України   Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я.
156 Розвиток кредитної діяльності банків в Україні   Костюк В.А., Чепчак Д.Р.
157 Оцінка концентрації ринку корпоративного кредитування в Україні   Кретов Д.Ю.
158 Сучасне страхування: тенденції та ризики   Кривцун І.М.
159 Аналіз діяльності та перспектив розвитку кредитних спілок в Україні   Криховецька З.М., Форос Л.Р.
160 Фінансові аспекти розвитку фармацевтичної галузі держави   Круп’як І.Й., Круп’як Л.Б.
161 Оцінка депозитної політики ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та напрями її удосконалення   Кумейко О.М., Дереза В.М.
162 Фінансова політика України в умовах євроінтеграційних процесів   Курило О.В.
163 Механізм управління фінансовою стійкістю банків   Лачкова Л.І., Борисова А.О., Лачкова В.М.
164 Інформаційно-комунікаційне забезпечення моніторингу фінансової безпеки підприємства   Лелюк С.В.
165 Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів України   Маршук Л.М., Любчак І.С.
166 Методи оцінки ефективності інвестицій: сутність та характеристики   Нестерова С.В.
167 Европейский опыт развития системы экологического налогообложения   Никитишин А.А., Полищук В.Н.
168 Страхование рисков аутсорсинга информационных технологий в финансовых услугах   Омельченко Л.С., Лактионова О.Е., Мандра Н.Г.
169 Достатність капіталу як чинник стабільності банківського сектору для забезпечення стратегічного розвитку банківської системи   Пасічник І.В., Кєбєдова К.Р.
170 Сучасний стан фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні   Руденко В.В.
171 Розвиток медичного страхування: зарубіжний досвід та можливості його використання в Україні   Сокирко О.С., Кобзар І.А., Ханалієва І.С.
172 Державна політика регулювання оплати праці в контексті сталого розвитку країни   Ставерська Т.О., Шевчук І.Л., Гайдар С.М.
173 Теоретичні та практичні аспекти оцінювання вартості капіталу підприємств   Стащук О.В., Савчук Л.С.
174 Особливості роздрібного банківського кредитування у сучасних умовах   Тарасевич Н.В., Брит А.В.
175 Проблеми фінансового ринку України та шляхи їх подолання   Татарин Н.Б., Чоп Т.І.
176 Страхування цивільно-правової відповідальності та чинники його розвитку в Україні   Терещенко Т.Є., Самокиш М.О.
177 Узагальнення досвіду удосконалення державного регулювання фінансових ринків   Ткаченко І.П.
178 Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності банку та банківських послуг   Торяник Ж.І., Копилець В.І.
179 Витратний підхід оцінки вартості підприємства: характеристика методів   Чубка О.М., Федевич Л.С., Курило О.Б.
180 Оцінювання ризику валютного ринку України   Шкварчук Л.О., Карпенко А.О.
181 Сучасні методи стрес-тестування банківської системи України   Щербатих Д.В.
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
     
182 Удосконалення системи нарахування та обліку грошового забезпечення військовослужбовців-контрактників
  Атамас П.Й., Сергієнко І.В., Таран О.В.
183 Особливості обліку наявності і руху молодняку тварин на відгодівлі   Верига Ю.А., Різник А.О.
184 Удосконалення бухгалтерського обліку касових та фактичних видатків бюджетної установи в умовах законодавчих змін   Гільорме Т.В., Лень А.В.
185 Аналіз основних засобів приватного акціонерного товариства «Київмедпрепарат»   Горбань С.Ю.
186 Особливості синтетичного та аналітичного обліку паливно-мастильних матеріалів   Дмитренко А.В., Максютенко Н.О.
187 Екологічний податок як механізм стимулювання ведення природоохоронної діяльності підприємства   Дутова Н.В., Меджоріна В.С.
188 Особливості калькулювання собівартості продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами   Єдинак Т.С., Омельницька Ю.Е.
189 Проблемні аспекти накопичення в обліку інформації щодо об'єктів та баз оподаткування для обчислення місцевих податків і зборів   Занько Б.М.
190 Сучасний стан та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні   Кашперська А.І.
191 Теоретичні аспекти обліку основних засобів   Колісник О.П., Поліщук М.С.
192 Конвергенція бухгалтерського обліку і фінансової звітності Німеччини відповідно до МСФЗ   Костюченко В.М., Тарабан Н.Г.
193 Впровадження управління виробничими витратами за відхиленнями на малих промислових підприємствах України   Курган Н.В., Мелєх А.С.
194 Порівняння категорій суміжних з поняттям «оборотні активи»   Маринович О.О.
195 Аудит виробничих запасів: особливості, ключові аспекти та послідовність перевірки   Назаренко І.М., Місюров О.В.
196 Концепція вартості підприємства в контексті оцінки його фінансового стану   Панасюк О.В.
197 Управлінський облік товарних запасів: напрями удосконалення методики   Полянська О.А., Чабанюк О.М., Кондрич С.В.
198 Земельні ресурси в обліково-аналітичному процесі   Поповиченко Г.С., Матичак П.П.
199 Порівняльний аналіз практики обліку і оподаткування суб’єктів малого та мікропідприємництва в Україні та країнах ЄС   Соболева І.В., Козаченко А.А., Гулювата А.С.
200 Особливості первинного та аналітичного обліку ПДВ у сучасних умовах господарської діяльності українських підприємств   Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Абрамян О.А.
201 Дослідження сучасних проблем та узагальнення основних напрямів удосконалення обліку оплати праці   Стукалова Ю.О., Загорельська Т.Ю.
202 Управлінський внутрішній контроль в системі забезпечення економічної безпеки підприємства   Титенко Л.В., Богдан С.В., Мізіренко О.С.
203 Актуальні проблеми адміністрування та управління митними платежами в сучасних умовах інтеграції   Тополенко Н.М., Субіна Д.С.
204 Обліково-аналітичне забезпечення нематеріальних активів підприємства в сучасних умовах: стан та напрями вдосконалення   Ужва А.М.
205 Удосконалення системи внутрішнього контролю поточних біологічних активів рослинництва   Урусова З.П., Калінчук В.В.
206 Особливості обліку операцій з давальницькою сировиною на промислових підприємствах   Урусова З.П., Патенко І.В.
  СТАТИСТИКА      
207 Оцінка стану виробництва соняшникової олії в Україні: основні тенденції та перспективи   Богданюк О.В., Кіча А.О.
208 Аналіз виробництва молока та молочних продуктів в Україні   Воляк Л.Р., Галіцька А.С.
209 Прогнозування фінансових результатів діяльності металургійних підприємств   Глущенко А.М.
210 Моніторинг ефективності системи вступу до ЗВО на основі тестів ЗНО: результати та перспективи   Параниця С.П.
  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ      
211 Поквартальне оцінювання економічної ефективності та структури експорту Херсонщини у 2017–2018 рр.   Атоєв К.Л., Горбачук В.М., Кнопов П.С.
212 Автоматизація обліку операційних витрат лісогосподарських підприємств   Бондаренко О.В., Хромишин Ю.Б.
213 Побудова оптимальної моделі реінжинірингу бізнес-процесів   Гадецька З.М., Тобілевич Ю.Є.
214 Аналіз впливу форм земельної власності на поведінку господарюючих суб’єктів   Жданова О.Г., Попенко В.Д., Троцюк А.Р.
215 Планування виробництва з використанням технології групового прийняття рішень   Пєтухов В.Р.
216 Кількісна оцінка точності визначення вартості об’єктів інтелектуальної власності   Поздняков Ю.В., Садовенко Ю.П.
217 Моделювання в управлінні збутовою діяльністю банку   Семенча І.Є., Резник Г.І.