Завантажити журнал - Економіка та суспільство, # 20/2019
Download journal - Economy and Society, # 20/2019

 Назва статті

Повний
текст

Full-text

 Автори
  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ      
1 Антисоціальний капітал та його мережеві ефекти
  Єлісєєва Л.В.
2 Віктор Василенко як економіст і краєзнавець (до 180-річчя від дня народження)   Краснікова О.М., Борисова І.С.
3 Автентичні риси розвитку торгівлі у Правобережній Україні ХІХ – поч. ХХ ст.: провінційний Проскурів   Церклевич В.С.
4 Податкова система України: формування національної моделі “homo fiscalus” в умовах невизначеності   Юрківський О.Й.
  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ      
5 Світовий досвід управління зовнішньою державною заборгованістю
  Відливана С.П.,
Коляда О.В.
6 Стан та перспективи розвитку ринку сиру в Україні в умовах глобалізації   Ковінько О.М.,
Панькова С.М.
7 Причини, особливості та наслідки трудової міграції в Україні   Пікулик О.І.
8 Особливості зовнішньоторговельної політики Китаю в сучасних умовах   Стегней М.І., Король М.М., Парлаг С.В.
 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

     
9 Підвищення якості молока у сільськогосподарських підприємствах та приватних домогосподарствах
  Бугайчук В.В.,
Грабчук І.Ф.
10 Внутрішній ринок як соціально-економічна система: суть та структура   Клепанчук О.Ю.
11 Забезпечення високої результативності державної політики антикризового розвитку реального сектору економіки   Ортіна Г.В.
12 Аналіз ринку об’єктів інтелектуальної власності в контексті розвитку економіки знань   Турчіна С.Г., Пинчук Б.В., Азаров В.В.
13 Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку   Федевич Л.С., Ливдар М.В., Межирицька Я.В.
14 Категорійний апарат партнерських відносин   Хмурова В.В.
15 Виробнича функція Кобба-Дугласа як інструмент політики економічного зростання України в умовах ринкових реформ   Черкашина Т.С.
  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ      
16 Сучасні концепції стратегічного потенціалу промислового підприємства
  Аванесова Н.Е., Семенова Г.І., Власенко Д.О.
17 Дiагностика кризи як ocнова забезпечення розвитку підприємства   Біловол Р.І.
18 Методический подход к формированию и инвестиционному обеспечению оптимального портфеля инновационных проектов промышленных предприятий   Болдовская Е.П.
19 Діагностика та структуризація інтеграційних процесів туристичних підприємств   Босовська М.В., Ведмідь Н.І., Кулик М.В.
20 Мотиваційний менеджмент у підприємницький діяльності   Бутенко Д.С.
21 Management of organizational capital of business enterprises   Butenko Daria, Sheianova Yuliana
22 Ефективність використання інноваційного маркетингу та ступінь довіри до нього потенційних споживачів   Головчук Ю.О., Дідик В.В.
23 Управління рекламною діяльністю в системі брендингу (на прикладі ринку сучасної Fashion-індустрії)   Головчук Ю.О., Марченко В.О.
24 Вартісно-ориєнтований підхід до діагностики рівня економічної безпеки підприємства на основі моделі ЕVА   Гордієнко Н.І., Гордієнко Т.В., Азарова Т.В.
25 Суть, принципи та етапи стратегічного планування на підприємстві   Гурбик Ю.Ю., Сальнікова М.В., Курган П.О.
26 Інноваційний маркетинг як запорука успіху стартап-проекту   Данілова Л.Л., Марчук А.В.
27 Особливості організації фінансового контролю у забезпеченні ефективного функціонування суб’єктів господарювання   Даценко Г.В.
28 Інформаційна безпека підприємств в умовах глобалізації 4.0   Дейнега О.В.
29 Управління земельними ресурсами фермерських господарств   Дивнич О.Д., Дивнич А., Воронько-Невіднича Т.В.
30 Використання експертного методу для оцінки конкурентоспроможності ресторанних закладів у туристичній сфері   Дружиніна В.В.
31 Ризик-менеджмент: інтегрований підхід до організації   Дуднєва Ю.Е., Антипцева О.Ю., Обидєннова Т.С.
32 Формування конкурентних переваг виробників ігристих вин   Закревська Л.М.
33 Методика забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту за рахунок управління якістю   Каличева Н.Є.
34 Формування організаційно-економічного механізму управління стратегічним розвитком підприємства   Коваленко М.В., Вовк І.М.
35 Обґрунтування оптимального методу амортизації гірничого устаткування видобувного підприємства   Ковальчук В.А., Ковальчук Т.М., Кравченко Н.В.
36 Вдосконалення форм управління персоналом як інструмент підвищення фінансової стійкості підприємства   Колодяжна І.В., Букріна К.А.
37 Персонал як інструмент запобігання товарним втратам торговельного підприємства   Копчикова І.В.
38 Особливості ринкового позиціонування маркетингових агентств в Україні   Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Богоніс Л.В.
39 Концептуальна модель управління діяльністю промислового підприємства на засадах розвитку трансферної системи   Косовська В.В.
40 Інтенсифікація як напрям підвищення ефективності землекористування в аграрних підприємствах Братського району   Кушнірук В.С., Ткачук А.В.
41 Виклики для економіки України за умов європейської інтеграції   Лінькова О.Ю.
42 Енергетична безпека підприємства як інструмент забезпечення його сталого розвитку   Матвійчук Н.М., Коленда Н.В., Сидорук С.В.
43 Методологія Scrum в управлінні проектами на фармацевтичних підприємствах   Мохонько Г.А., Пімонова К.А.
44 Конкурентні переваги підприємств по вирощуванню круп’яних культур   Нісходовська О.Ю., Марусей Т.В.
45 Альтернативні форми фінансування суб’єктів малого підприємництва: перспективи використання в Україні   Носань Н.С., Мартінович В.Г.
46 Інструменти формування лояльності споживачів продукції м’ясопереробних підприємств на місцевому рівні   Осадчук І.В., Боліла С.Ю.
47 Стратегічне управління підприємством на засадах концепції сталого розвитку   Пилипенко С.М.
48 Сутність та значення санації підприємства в сучасних умовах господарювання   Пігуль Н.Г., Семенець В.П.
49 Сучасні засоби планування часу та координації діяльності менеджера   Рудківська А.Ю., Поліщук А.П.
50 Особливості стратегічних партнерств у сучасних умовах господарювання   Селезньова Г.О.
51 Впровадження інноваційних методів підвищення міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного бізнесу   Синиця С.М., Фурса Т.П.
52 Енергетичні культури як об’єкт бухгалтерського обліку та аналізу   Станько Т.М.
53 Оцінка ефективності соціально-етичного управління виробничими підприємствами   Степанюк Г.С., Кушлик О.Ю.
54 Стан та особливості зовнішньоекономічної діяльності книжкових видавництв України   Сухорукова О.А.
55 Управління маркетинговою діяльністю з урахуванням доцільності використання комунікаційних інструментів підприємства в мережі Інтернет   Тараєвська Л.С.
56 Логістизація молочного скотарства в домогосподарствах територіальних громад   Шебаніна О.В., Іваненко Т.Я.
57 Чинники впливу на зовнішньоекономічну діяльність промислових підприємств України   Шепель Н.Г., Нестеренко С.В.
58 Управління бізнес-процесами: вітчизняний і зарубіжний досвід   Шостак Л.В., Близнюк А.Л., Богдан М.А.
59 Сутність та методичні підходи до оцінки потенціалу сучасних економічних систем   Яремко І.І.
  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА      
60

Інтегральні методики оцінки як інструмент регулювання еколого-економічної конкурентоспроможності регіонів 

  Андрусяк Н.О.
61

Роль інвестицій в розвитку транспортно-логістичної системи України

  Крамаренко І.С., Хаустова К.М., Архангельська А.-М.І.
62

Регіонально-адміністративний менеджмент як детермінанта соціально-економічного розвитку України

  Крикун О.О., Тернова І.А.
63

Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону

  Томашук І.В., Вольська Л.Л.
64

Ключові фактори оцінки рівня інноваційного розвитку регіонів України

  Щьокіна Є.Ю.
65

Теоретико-методологічні підходи до планування та управління рекреаційним простором міст

  Ящук В.І.
  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
     
66 Соціально-екологічні проблеми утворення й накопичення побутових відходів та роль ОМС у їх вирішенні
  Окорський В.П.
67 Социально-экологическое развитие экономики и инновационная деятельность в природопользовании   Садченко Е.В.
  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
     
68 Нестандартні форми зайнятості в умовах мережевої економіки
  Аграмакова Н.В., Писаревська Г.І., Семенченко А.В.
69 Особливості наймання персоналу з урахуванням зовнішніх чинників   Ачкасова О.В.
70 Регулювання ринку праці в Україні в умовах трансформації структури зайнятості   Білик О.М.
71 Теоретичні аспекти дослідження волонтерства як категорії державного управління   Буркова Л.А., Кругла Н.М.
72 Сучасний стан оплати праці у промисловості Подільського регіону   Гарват О.А.
73 Особливості впливу характеристик виробничої групи на ефективність її діяльності   Жердєв М.Д., Мирошниченко Ю.В., Челядінова Н.Г.
74 Мотиваційні аспекти управління персоналом в сучасних умовах   Кравець І.М.
75 Нематеріальне стимулювання праці як інструмент посилення кадрової безпеки на підприємстві   Мішина С.В., Мішин О.Ю.
76 Комунікативний аспект у формуванні іміджу органів публічної влади   Топольницька Т.Б.
  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
     
77 Обґрунтування доцільності використання діалектичного й синергетичного підходів до дослідження категорії «бюджетна безпека»
  Богма О.С., Болдуєва О.В.
78 Андерайтинг як фактор забезпечення фінансової стійкості страховиків та важливий елемент страхового менеджменту   Борисюк О.В.
79 Національна система фінансового моніторингу України   Бухтіарова А.Г., Духно Ю.О., Доброгорська В.П.
80 Український ринок інвестицій: тенденції та перспективи   Ганзюк С.М., Будурацька О.В.
81 Управління матеріальними запасами з використанням теорії управління фінансовими ризиками   Дроботя Я.А.
82 Нові нормативи ліквідності в системі ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю банків України   Еркес О.Є., Гордієнко Т.М.
83 Інститут державного контролю як механізм посилення ефективності використання фінансових ресурсів на соціальний розвиток   Качула С.В.
84 Вплив валютної лібералізації на формування золотовалютних резервів України   Кузнєцов А.М., Деркач Ю.Б.
85 Сучасні підходи до аналізу фінансових результатів діяльності банківської установи   Рибалко А.С., Зайцев О.В.
86 Прогнозування потенційних можливостей бюджету щодо мобілізації податкових надходжень   Cідельникова Л.П., Малюжець О.І.
87 Роль програмно-цільового фінансування в інноваційному розвитку аграрного сектору регіону   Cус Т.Й.
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
     
88 Щодо методики аналізу власного і позикового капіталу підприємства
  Гнатенко Є.П.
89 Перспективи розвитку національної системи бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграційних процесів   Засадний Б.А.
90 Власний капітал та його вплив на розвиток вітчизняної науки   Любар О.О., Болехівська В.В., Сімаков О.О.
91 Бухгалтерський облік як основне джерело інформації про прийняття управлінських рішень   Любар О.О., Ващілова Н.В., Домбровська В.В.
92 Проблеми формування механізму правового регулювання, організаційної структури та фінансового забезпечення системи суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні   Плиса В.Й., Плиса З.П.
93 Обліково-інформаційне забезпечення управління ризиками податкового консультування   Титенко Л.В., Богдан С.В.
94 Принципи оцінки у національній системі бухгалтерського обліку   Тичук Т.О.
  СТАТИСТИКА      
95 Аналітичне прогнозування будівельного бізнесу в Україні   Кущенко О.І., Даниленко К.І.
96 Економічний аналіз руху грошових коштів туристичних підприємств   Тарасова В.В., Ковалевська І.М.
  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ      
97 Оцінка ризику банкрутства банків України сучасним методом штучних нейронних мереж   Гадецька З.М.
98 Оцінка економічної ефективності інформаційних систем комерційного підприємства на основі комбінованого методу розподілу спільного економічного результату   Єрмоленко О.А.
99 Моделі та методи інформаційних технологій як інструмент підвищення ефективності функціонування аграрних підприємств   Лобода О.М.
100 Статистичний зв’язок результатів оцінки вартості брендів з їх абсолютними похибками   Поздняков Ю.В., Лапішко М.Л.