ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ

  • Людмила Березовська Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-2782-032X
  • Анастасія Кириченко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-5647-7698
Ключові слова: державні закупівлі, закупівля інновацій, стимулювання інновацій, інноваційне партнерство

Анотація

У статті проаналізовано досвід використання державних закупівель як інструмент стимулювання інновацій в ЄС та розроблено пропозицій щодо їх впровадження в Україні. Систематизовано основні елементи державних закупівель інновацій в ЄС. Досліджено інноваційне партнерство як новий вид державних закупівель, впроваджений з метою поліпшення умов для використання інновацій в країнах ЄС. Проведено оцінку практики використання державних закупівель інновацій в ЄС та Україні. Визначено основні ризики при впровадженні європейської моделі державних закупівель в Україні. Зроблено висновок про важливість розробки та затвердження на законодавчому рівні стратегічного курсу щодо стимулювання інновацій в системі державних закупівель України на основі рекомендацій Європейської Ради та успішних практик країн ЄС.

Посилання

Карлін М.І. Особливості здійснення та фінансування публічних закупівель у країнах Вишеградської групи в сучасних умовах. Економічний форум. 2021. № 1(3). С. 116–124. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-17

Малолітнева В.К. Публічні закупівлі для розвитку інновацій як засіб підвищення якості життя в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. № 1(58). С. 140–147. DOI: https://doi.org/10.32782/2307-3322.58-1.30

Czarnitzki D. Public Procurement of Innovation: Evidence from a German Legislative Reform. International Journal of Industrial Organization. 2020. Vol. 71. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2020.102620

Kriegerт B., Zipperer V. Does green public procurement trigger environmental innovations? Research Policy. 2022. Vol. 51(6). DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2022.104516

Global Innovation Index – 2015. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf (дата звернення: 01.10.2022).

Global Innovation Index – 2016. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf (дата звернення: 01.10.2022).

Global Innovation Index – 2017. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf (дата звернення: 01.10.2022).

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). URL: https://www.wipo.int/directory/en/details.jsp?country_code=UA (дата звернення: 01.10.2022).

Лаговська О.А., Легенчук С.Ф., Свірко С.В. Державні закупівлі в Україні: аналіз переваг і недоліків. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2021. № 2(49). С. 56–60. DOI: http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2021-2(49)-56-60

Шкурат М.Є., Миколайчук Ю.І. Україна у глобальному інноваційному просторі. Економіка і організація управління. 2020. № 4(40). С. 56–60. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.1

Березовська Л.О., Долженко І.І. Податкове регулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2021. Т.26. № 1(86). С. 123–129. DOI: https://doi.org/10.32782/2304-0920/1-86-19

Політичні ініціативи ЄС щодо закупівель інновацій. Офіційний сайт Європейського Союзу. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-policy-initiatives-innovation-procurement (дата звернення: 01.10.2022).

Закупівля ІКТ інновацій. Офіційний сайт Європейського Союзу. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/innovation-procurement (дата звернення: 01.10.2022).

Малолітнева В. Інноваційне партнерство як спеціальна процедура публічних закупівель у Європейському Союзі та засіб розвитку інновацій. Господарське право і процес. 2019. № 11. С. 90–97. DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.11.15

Benchmarking of R&D procurement and Innovation Procurement Investments In countries across Europe. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/results-eu-wide-benchmarking-innovation-procurement-investments-and-policy-frameworks-across-europe (дата звернення: 01.10.2022).

Публічна консультація «Закупівля інновацій в Україні». Аналітичний звіт. URL: https://ag.com.ua/upload/0050784001623748846.pdf (дата звернення: 01.10.2022).

Karlin M.I. (2021) Osoblyvosti zdiisnennia ta finansuvannia publichnykh zakupivel u krainakh Vyshehradskoi hrupy v suchasnykh umovakh [Peculiarities of implementation and financing of public procurement in Visegrad Group countries in modern conditions]. Economic Forum, 1(3), 116–124. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-17 (in Ukrainian)

Malolitneva V.K. (2019) Publichni zakupivli dlia rozvytku innovatsii yak zasib pidvyshchennia yakosti zhyttia v Ukraini [Public procurement for the development of innovations as a means of improving the quality of life in Ukraine]. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 1(58), 140–147. DOI: https://doi.org/10.32782/2307-3322.58-1.30 (in Ukrainian)

Czarnitzki D. Public Procurement of Innovation: Evidence from a German Legislative Reform (2020). International Journal of Industrial Organization, 71. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2020.102620

Kriegerт B., Zipperer V. (2022) Does green public procurement trigger environmental innovations? Research Policy, 51(6). DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2022.104516

Global Innovation Index – 2015. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf

Global Innovation Index – 2016. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf

Global Innovation Index – 2017. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf

World Intellectual Property Organization (WIPO). Available at: https://www.wipo.int/directory/en/details.jsp?country_code=UA

Lahovska O.A., Lehenchuk S.F., Svirko S.V. (2021) Derzhavni zakupivli v Ukraini: analiz perevah i nedolikiv [Public procurement in Ukraine: analysis of advantages and disadvantages]. Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis, 2(49), 56–60. DOI: http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2021-2(49)-56-60 (in Ukrainian)

Shkurat M.Ie., Mykolaichuk Yu.I. (2020) Ukraina u hlobalnomu innovatsiinomu prostori. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia [Ukraine in the global innovation space]. Economics and management organization, 4(40), 56–60. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.1 (in Ukrainian)

Berezovska L.O., Dolzhenko I.I. (2021) Podatkove rehuliuvannia innovatsiinoi diialnosti subiektiv hospodariuvannia v Ukraini [Tax regulation of innovative activities of business entities in Ukraine]. Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova, 1(86), 123–129. DOI: https://doi.org/10.32782/2304-0920/1-86-19.(in Ukrainian)

EU policy initiatives on Innovation Procurement. An official website of the European Union. Available at: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-policy-initiatives-innovation-procurement

Procurement of ICT innovation. An official website of the European Union. Available at: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/innovation-procurement

Malolitneva V. (2019) Innovatsiine partnerstvo yak spetsialna protsedura publichnykh zakupivel u Yevropeiskomu Soiuzi ta zasib rozvytku innovatsii [Innovation partnership as a special public procurement procedure in the European Union and a means of innovation development]. Commercial law and process, 11, 90–97. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.11.15 (in Ukrainian)

Benchmarking of R&D procurement and Innovation Procurement Investments In countries across Europe. Available at: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/results-eu-wide-benchmarking-innovation-procurement-investments-and-policy-frameworks-across-europe/

Publichna konsultatsiia «Zakupivlia innovatsii v Ukraini». Analitychnyi zvit [Public consultation "Purchasing innovations in Ukraine". Analytical report] Available at: https://ag.com.ua/upload/0050784001623748846.pdf/

Переглядів статті: 171
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Березовська, Л., & Кириченко, А. (2022). ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-4
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ