СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ковальчук Т.М.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Худик О.Б.
аспірант кафедри обліку, аналізу і аудиту
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті розглянуто проблеми методології стратегічного аналізу фінансового потенціалу на підґрунті моделювання досяжного рівня зростання. Встановлено, що для ефективного управління фінансовим потенціалом необхідно забезпечити узгодженість системи стратегічних цілей підприємства. Розроблено методику стратегічного аналізу фінансового потенціалу підприємства, орієнтовану на конгломеративний тип розвитку.
Ключові слова: леверидж, стратегічний аналіз, стратегічні цілі, темп досяжного зростання, фінансова стратегія, фінансовий потенціал.

Ковальчук Т.М., Худик О.Б. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены проблемы методологии стратегического анализа финансового потенциала на основе моделирования достижимого уровня роста. Установлено, что для эффективного управления финансовым потенциалом необходимо обеспечить согласованность системы стратегических целей предприятия. Разработана методика стратегического анализа финансового потенциала предприятия, ориентированная на конгломеративный тип развития.
Ключевые слова: леверидж, стратегический анализ, стратегические цели, темп достижимого роста, финансовая стратегия, финансовый потенциал.

Kovalchuk T.M., Khudyk O.B. THE STRATEGIC ANALYSIS OF ENTERPRISE’S FINANCIAL POTENTIAL
The methodological problems of financial potential strategic analysis on the basis of accessible growth level modeling are discussed in the article. It is proved that for efficient financial potential management it is necessary to coordinate the system of company’s strategic objectives. The methodology of financial potential strategic analysis oriented to conglomerate type of development is substantiated.
Keywords: leverage, strategic analysis, strategic objectives, growth rate attainable, financial strategy, financial potential.

Завантажити статтю (pdf)