СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ І ДИСБАЛАНСИ РИНКУ ПРАЦІ ОБЛАСТЕЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ТЕНДЕНЦІЇ, ЗАГРОЗИ, ОРІЄНТИРИ ПОЛІТИКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ Й ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ

  • Тарас Васильців ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-2889-6924
  • Ольга Левицька ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-8174-9918
  • Олександр Рудковський Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України; Варшавський університет сільського господарства https://orcid.org/0000-0002-1830-1800
Ключові слова: ринок праці, зайнятість, міграція, внутрішньо переміщені особи, війна, воєнний стан

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню актуальності та виявленню основних тенденцій функціонування і розвитку регіональних ринків праці України в умовах російсько-української війни. Визначено та показано ключові диспропорції ринку праці областей Карпатського регіону України, які розвинулися в умовах воєнного стану. Ідентифіковано три типи трансформацій ринку праці та сфери зайнятості областей Карпатського регіону України. Відображено рівні загального та економічного навантаження на населення областей Карпатського регіону України вимушеною міграцією. Виявлено ризики і загрози функціонування ринку праці областей Карпатського регіону України в існуючих умовах війни та воєнного стану. Оцінено потенційні можливості, які відкриваються для внутрішньорегіональних ринків праці західних областей України в умовах війни. Проаналізовано реалізовані центральною і регіональною владою заходи щодо стабілізації ситуації на ринку праці. Обґрунтовано пропозиції для органів влади, спрямовані на стабілізацію ринку праці областей Карпатського регіону України в умовах війни та післявоєнного відновлення.

Посилання

Борщевський В. «Європейський Китай»: якою може стати економіка України після війни. URL: https://zahid.espreso.tv/evropeyskiy-kitay-yakoyu-mozhe-stati-ekonomika-ukraini-pislya-viyni (дата звернення: 18.04.2022).

Вакансії для переселенців: кого шукають роботодавці у Львові. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/6/685310/ (дата звернення: 18.04.2022).

Васильців Т.Г., Лупак Р.Л., Волошин В.І. Стратегічні імперативи державної політики протидії гібридним загрозам і забезпечення економічної безпеки України. Економіка України, 2021. № 2. С. 32-51.

Державна служба статистики України. Чисельність населення (за оцінкою) на 1 лютого 2022 року та середня чисельність у січні 2022 року. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/ds/kn/kn_0122_ue.xls (дата звернення: 18.04.2022).

Діагностування стану українського бізнесу під час повномасштабної війни Росії з Україною : Аналітичний звіт Gradus Research Company. URL: https://gradus.app/documents/188/BusinessInWar_Gradus_KSE_Report_30032022_ua.pdf (дата звернення: 18.04.2022).

За час війни на Львівщині роботою забезпечили понад 500 осіб, в тому числі переселенців. URL: https://loda.gov.ua/news?id=66573 (дата звернення: 18.04.2022).

ІТ-компанії витратили на переїзд до Львова понад $40 млн. Місто перетворилося в головний технологічний хаб. Який економічний ефект? URL: https://forbes.ua/innovations/lviv-stav-golovnim-it-khabom-ukraini-skilki-tam-zaraz-aytishnikiv-ta-yakiy-ekonomichniy-efekt-tse-mae-29032022-5137 (дата звернення: 18.04.2022).

Львів пропонує переселенцям 1,5 тисячі вакансій. URL: https://tvoemisto.tv/news/lviv_proponuie_pereselentsyam_15_tysyachi_vakansiy_129619.html (дата звернення: 18.04.2022).

Мульска О. Міграційні ризики та загрози стабільного розвитку національної економіки як стратегічні об’єкти політики регулювання. Економічний аналіз. 2021. Том 31. № 2. С. 34–43.

На захід України з «гарячих» міст переїхали дефіцитні фахівці. Як це використовує місцевий бізнес. URL: https://forbes.ua/inside/na-zakhid-ukraini-z-garyachikh-mist-pereikhali-defitsitni-fakhivtsi-yak-tse-vikoristovue-mistseviy-biznes-07042022-5322 (дата звернення: 18.04.2022).

Найбільше переселенців працевлаштовано у Львові. URL: https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/naybilshe-pereselenciv-pracevlashtovano-u-lvovi (дата звернення: 18.04.2022).

Релокація бізнесу з України до Польщі. URL: https://www.crowe.com/ua/crowemikhailenko/news/relocation-of-business-from-ukraine-to-poland (дата звернення: 18.04.2022).

Що відбувається на ринку праці під час війни. URL: https://thepoint.rabota.ua/scho-vidbuvayetsya-na-rynku-pratsi-pid-chas-viyny/ (дата звернення: 18.04.2022).

Ukrainian Refugee Situation. Operational Data Portal. United Nations Refugee Agency (UNHCR). URL: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.61143851.623766591.1648390302-1546473533.1648390302 (дата звернення: 18.04.2022).

Lupak R., Mizuk B., Zaychenko V., Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T. Migration processes and socio-economic development: interactions and regulatory policy. Agricultural and resource economics. 2022. Vol. 8(1), pp. 70–88.

Mulska O., Levytska, O., Panchenko, V., Kohut, M., Vasyltsiv, T. Causality of external population migration intensity and regional socio-economic development of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 2020, Vol. 18(3), pp. 426–437. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(3).2020.35

Borshchevsky, V. (2022). "European China": what can become the economy of Ukraine after the war. URL: https://zahid.espreso.tv/evropeyskiy-kitay-yakoyu-mozhe-stati-ekonomika-ukraini-pislya-viyni (accessed April 18, 2022).

Vacancies for migrants: who are looking for employers in Lviv. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/6/685310/ (accessed April 18, 2022).

Vasyltsiv, T.G., Lupak, R.L., Voloshyn, V.I. (2021). Strategic imperatives of the state policy of counteraction to hybrid threats and ensuring economic security of Ukraine. Economy of Ukraine, no. 2, pp. 32–51.

State Statistics Service of Ukraine. Population (estimated) as of February 1, 2022 and average population in January 2022. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/ds/kn/kn_0122_ue.xls (accessed April 18, 2022).

Diagnosing the state of Ukrainian business during the full-scale war between Russia and Ukraine: Analytical report Gradus Research Company. URL: https://gradus.app/documents/188/BusinessInWar_Gradus_KSE_Report_30032022_ua.pdf (accessed April 18, 2022).

During the war in the Lviv region provided employment to more than 500 people, including migrants. URL: https://loda.gov.ua/news?id=66573 (accessed April 18, 2022).

IT companies spent more than $ 40 million to move to Lviv. The city has become a major technology hub. What is the economic effect? URL: https://forbes.ua/innovations/lviv-stav-golovnim-it-khabom-ukraini-skilki-tam-zaraz-aytishnikiv-ta-yakiy-ekonomichniy-efekt-tse-mae-29032022-5137 (accessed April 18, 2022).

Lviv offers 1,500 vacancies to IDPs. URL: https://tvoemisto.tv/news/lviv_proponuie_pereselentsyam_15_tysyachi_vakansiy_129619.html (accessed April 18, 2022).

Mulska, O. (2021). Migration risks and threats to the stable development of the national economy as strategic objects of regulatory policy. Economic analysis. Vol. 31, no. 2, pp. 34м43.

Shortage specialists moved to the west of Ukraine from "hot" cities. How local businesses use it. URL: https://forbes.ua/inside/na-zakhid-ukraini-z-garyachikh-mist-pereikhali-defitsitni-fakhivtsi-yak-tse-vikoristovue-mistseviy-biznes-07042022-5322 (accessed April 18, 2022).

Most migrants are employed in Lviv. URL: https://lviv.dcz.gov.ua/novyna/naybilshe-pereselenciv-pracevlashtovano-u-lvovi (accessed April 18, 2022).

Relocation of business from Ukraine to Poland. URL: https://www.crowe.com/ua/crowemikhailenko/news/relocation-of-business-from-ukraine-to-poland (accessed April 18, 2022).

What is happening in the labor market during the war. URL: https://thepoint.rabota.ua/scho-vidbuvayetsya-na-rynku-pratsi-pid-chas-viyny/ (accessed April 18, 2022).

Ukrainian Refugee Situation. Operational Data Portal. United Nations Refugee Agency (UNHCR). URL: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.61143851.623766591.1648390302-1546473533.1648390302 (accessed April 18, 2022).

Lupak, R., Mizuk, B., Zaychenko, V., Kunytska-Iliash, M., Vasyltsiv, T. (2022). Migration processes and socio-economic development: interactions and regulatory policy. Agricultural and resource economics. Vol. 8, no. 1, pp. 70–88.

Mulska O., Levytska, O., Panchenko, V., Kohut, M., Vasyltsiv, T. (2020). Causality of external population migration intensity and regional socio-economic development of Ukraine. Problems and Perspectives in Management. Vol. 18, no. 3, pp. 426–437. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(3).2020.35

Переглядів статті: 528
Завантажень PDF: 389
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Васильців, Т., Левицька, О., & Рудковський, О. (2022). СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ І ДИСБАЛАНСИ РИНКУ ПРАЦІ ОБЛАСТЕЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ТЕНДЕНЦІЇ, ЗАГРОЗИ, ОРІЄНТИРИ ПОЛІТИКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ Й ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ . Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-37
Розділ
ЕКОНОМІКА